Vi ringer dig!

KOM IGÅNG

Fyll i ditt telefonnummer så hjälper vi dig hitta rätt betallösning.

Behandling av personuppgifter

När du blir kund hos Worldline kommer Worldline att börja behandla dina personuppgifter (den information som kan identifiera dig som individ). Behandlingen görs för att Worldline ska kunna tillhandahålla olika lösningar till dig eller ditt företag (”Syftet”). Bambora Group AB, org.nr. 556233-9423 (”Worldline”), kommer att behandla personuppgifter som tillhör dig eller andra representanter för det företag du representerar (”Uppgifter”) i egenskap av personuppgiftsansvarig. Worldline är ett betalningsinstitut med licens att tillhandahålla betaltjänster och står under tillsyn av Finansinspektionen. Behandlingen av Uppgifterna är nödvändig för att du eller ditt företag ska kunna bli en Worldline-handlare.

Vilken typ av uppgifter Worldline samlar in beror på vilken juridisk form ditt företag har. Om verksamheten drivs som en separat juridisk person, t.ex. aktiebolag, handelsbolag eller någon annan form av oberoende juridisk person, samlar vi endast in sådana personuppgifter från dig som rör styrelsemedlemmar och/eller företagets ägare samt kontaktuppgifter till dina representanter. Uppgifterna består då huvudsakligen av namn, person- eller socialförsäkringsnummer, adress, ägarandel och ID-kort samt om personen eller någon anhörig är en politiskt utsatt person. Om du ger oss någon annans personuppgifter uppmanar vi dig att delge honom/henne den här informationen och förlitar oss på att du gör det. Om verksamheten i stället drivs som enskild firma kan företagets organisationsnummer vara detsamma som ditt personnummer (eller socialförsäkringsnummer, beroende på i vilket land företaget är baserat). I sådana fall kommer all information vi får tillgång till gällande ditt företag att anses vara personuppgifter. Oberoende av företagets juridiska form kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part inom betaltransaktionsbranschen och/eller offentliga källor.

Worldline har olika laga grund för behandlingen av olika Uppgifter. Så länge du inte driver verksamheten som enskild näringsidkare kommer vi huvudsakligen att behandla Uppgifterna för att uppfylla olika lagstadgade krav. En del behandling grundar sig i stället på de krav som ställs från betaltransaktionsbranschen utan att vara lagstadgade, medan annan behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot ditt företag. I dessa fall behandlar Worldline uppgifterna utifrån vårt legitima intresse att kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla betaltjänsterna till dig. När du agerar som enskild näringsidkare kommer Worldlines laga grund för behandlingen av Uppgifterna att vara desamma som ovan, men vi kommer också att kunna ingå och leva upp till vårt handlaravtal med dig.

För att uppnå Syftet kan Worldline komma att dela Uppgifterna med andra företag i Worldline-koncernen men också lämna ut dem till myndigheter och Worldlines betrodda partner. Sådana partner kan t.ex. utgöras av andra aktörer inom betaltransaktionsbranschen som behöver information från oss eller de personuppgiftsbiträden som Worldline har anlitat. Dessa andra företag kan komma att ligga i länder utanför EU/EES-området. Om ett sådant land av EU-kommissionen inte anses vara ett land med adekvat skyddsnivå för personuppgifter kommer sådan överföring i normalfallet att grundas på de standardbestämmelser om uppgiftsskydd för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES-området som antagits av EU-kommissionen, se artikel 45–46 i dataskyddsförordningen. Du hittar en kopia av dessa standardbestämmelser om uppgiftsskydd på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Worldline kommer att behandla Uppgifterna så länge du eller ditt företag fortsätter att vara en Worldline-handlare, såvida vi inte är förpliktigade till eller har rätt att fortsätta behandlingen i enlighet med de lagar och förordningar Worldline lyder under. I vissa fall, då Uppgifterna inte längre krävs för att uppfylla Syftet, kan behandlingen komma att upphöra tidigare. Uppgifterna kommer då att raderas ur samtliga Worldline-koncernens databaser.

Om du har några frågor gällande Worldline behandling av Uppgifterna kan du kontakta oss på support@bambora.comeller telefon 010-10 66 000. Du kan också kontakta Worldlines dataskyddsombud på dpo@bambora.com. De här kontaktuppgifterna kan också användas om du vill utöva någon av de rättigheter den registrerade har enligt dataskyddsförordningen Observera att rättigheterna enligt dataskyddsförordningen inte är helt utan förbehåll. Ett försök att åberopa någon av rättigheterna leder därför inte nödvändigtvis till någon åtgärd. Därutöver kan din begäran att åberopa en sådan rättighet i vissa fall leda till att vi inte kan ingå, eller tillhandahålla våra tjänster under, ett handlaravtal. Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen omfattar följande:

  • Rätt till tillgång: I enlighet med dataskyddsförordningens artikel 15 har du rätt att få tillgång till Uppgifterna och erhålla viss information om behandlingen av dem. Denna information lämnas i detta dokument.
  • Rätt till rättelse: I enlighet med dataskyddsförordningens artikel 16 har du rätt att erhålla rättelse av felaktiga Uppgifter om dig och få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 17 rätt att få Uppgifterna raderade (den s.k. ”rätten att bli bortglömd”).
  • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter har du i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 18 rätt att begränsa Worldlines behandling av Uppgifterna.
  • Rätt till dataportabilitet: I enlighet med dataskyddsförordningens artikel 20 har du rätt att erhålla Uppgifterna (eller få Uppgifterna direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig) från Worldline i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar: I enlighet med dataskyddsförordningens artikel 21 har du rätt att göra invändningar mot vissa delar av Worldlines behandling av Uppgifterna, t.ex. all den behandling som grundas på Worldlines legitima intresse. Observera att vad gäller behandling som grundas på Worldlines legitima intresse kan det visa sig att vi fortfarande har ett övertygande legitimt intresse av att fortsätta behandlingen av Uppgifterna.

Slutligen har du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige (där Worldline har sitt säte) är Dataskyddsinspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.