Vi kontakter dig

KOM I GANG!

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Behandling af personoplysninger

Når du bliver kunde hos Bambora, vil personoplysninger (identificerbare personoplysninger) om dig blive behandlet af Bambora. Behandlingen sker for at kunne levere Bamboras løsninger til dig eller din butik (“formål”). Bambora AB, virk.nr. 556233-9423 (“Bambora”) behandler som dataansvarlig dine eller repræsentanter for butikkens personoplysninger (“oplysningerne”). Bambora er en betalingsindløsningsvirksomhed med tilladelse til at levere betalingstjenester og er under tilsyn af det svenske finanstilsyn. Behandling af personoplysninger er nødvendigt, for at du eller din butik kan blive kunde hos Bambora.

Den type personoplysninger, som Bambora indsamler, afhænger af, hvilken juridisk selskabsstruktur der gælder for din butik. Hvis din butik drives som en selvstændig juridisk enhed, som f.eks. et selskab med begrænset hæftelse (A/S eller ApS), et handelsselskab eller anden uafhængig juridisk enhed, indsamler vi kun personoplysninger fra dig vedrørende bestyrelsesmedlemmer og/eller ejere af selskabet samt kontaktoplysninger på dine repræsentanter. Oplysningerne omfatter primært navn, cpr-nr., adresse, ejerandel, id-kort samt oplysninger om, hvorvidt en person eller en person med tilknytning til personen er en politisk eksponeret person. Hvis du videregiver personoplysninger vedrørende andre, vil vi opfordre og anmode dig om at underrette disse personer om denne meddelelse. Hvis du driver virksomhed som enkeltmandsfirma (selvstændig næringsdrivende), kan dit virk.nr. evt. være dit CPR-nr., afhængigt af hvilket land du befinder dig i. I sådanne tilfælde betragtes alle oplysninger vedrørende din butik, som vi får adgang til, som personoplysninger. Vi kan desuden, uafhængigt af din juridiske selskabsstruktur, indsamle personoplysninger fra tredjeparter inden for betalingsindløsningsbranchen og offentligt tilgængelige kilder.

Retsgrundlaget for Bamboras behandling af oplysningerne varierer. Hvis du ikke driver forretning som enkeltmandsfirma, vil vi primært behandle oplysningerne for at opfylde retlige forpligtelser. Nogle behandlingsaktiviteter er dog baseret på krav inden for betalingsindløsningsbranchen og er således ikke lovgivningsmæssige forpligtelser, mens andre behandlingsaktiviteter er nødvendige for at sikre, at vi opfylder vores forpligtelser over for dit selskab. I sådanne tilfælde behandler Bambora oplysningerne på basis af sine legitime interesser for at kunne drive sin forretning og tilbyde dig betalingstjenesterne. Hvis du fungerer som enkeltmandsfirma, er retsgrundlaget for Bamboras behandling af oplysningerne det samme som ovenfor men også for at kunne indgå og opfylde kundeaftalen med dig.

Bambora deler eventuelt oplysningerne med andre selskaber inden for Bambora-koncernen for at kunne opfylde formålet. Desuden deles oplysningerne eventuelt med offentlige myndigheder og Bamboras samarbejdspartnere for at opfylde formålet. Sådanne partnere kan f.eks. være andre aktører inden for betalingsindløsningsbranchen, som anmoder om oplysninger fra os, eller de databehandlere, som Bambora bruger. Disse andre selskaber kan have hjemsted i lande uden for EU/EØS. Hvis et af disse lande af Europa-Kommissionen ikke anses for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, vil overførslen normalt være baseret på standardbestemmelserne om databeskyttelse ved overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS vedtaget af Europa-Kommissionen, se artikel 45-46 i GDPR. En kopi af disse standardbestemmelser om databeskyttelse kan downloades på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Bambora behandler oplysningerne, så længe du eller din butik er kunde hos Bambora, medmindre love eller regler, som Bambora er underlagt, tillader eller forpligter Bambora til at fortsætte behandlingen. I nogle tilfælde, hvor oplysningerne ikke længere er nødvendige for opfyldelse af formålet, kan behandlingen ophøre tidligere. Oplysningerne vil i så fald blive fjernet fra alle Bambora-koncernens databaser.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende Bamboras behandling af oplysningerne, kan du kontakte os via e-mail på support@bambora.com eller pr. telefon på +46(0) 10 10 66 000. Du kan også kontakte Bamboras databeskyttelsesrådgiver via e-mail på dpo@bambora.com. Herudover kan du bruge disse kontaktoplysninger, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret i medfør af GDPR. Bemærk venligst, at rettighederne i medfør af GDPR ikke er ubetingede. Forsøg på påberåbelse af disse rettigheder vil derfor ikke nødvendigvis føre til en handling. I nogle tilfælde kan kravet om din påberåbelse af en rettighed også føre til, at vi ikke kan indgå, eller levere vores tjenester i henhold til, en kundeaftale. Dine rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse omfatter følgende:

  • Indsigtsret – I henhold til artikel 15 i GDPR har du ret til at få adgang til oplysningerne og til at modtage visse oplysninger om behandlingen. Disse oplysninger fremgår af denne meddelelse.
  • Ret til berigtigelse – I henhold til artikel 16 i GDPR har du ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget samt til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
  • Ret til sletning – Under visse omstændigheder har du i henhold til artikel 17 i GDPR ret til at få slettet oplysningerne (den såkaldte “ret til at blive glemt”).
  • Ret til begrænsning af behandling – Under visse omstændigheder har du i henhold til artikel 18 i GDPR ret til at at opnå begrænsning af den behandling af oplysningerne, som Bambora foretager.
  • Ret til dataportabilitet – Du har i henhold til artikel 20 i GDPR ret til at modtage oplysningerne (eller til at få oplysningerne direkte transmitteret til en anden dataansvarlig) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format fra Bambora.
  • Ret til indsigelse – I henhold til artikel 21 i GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling af dine personoplysninger, som Bambora foretager, som f.eks. Bamboras behandling af alle oplysninger baseret på Bamboras legitime interesser. Bemærk, at for så vidt angår behandling baseret på Bamboras legitime interesser, kan vi have en vægtig legitim interesse i at fortsætte behandlingen af oplysningerne.

Endelig har du også mulighed for at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som i Sverige (hvor Bambora har sit hovedsæde) er Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.