Start herunder. Alt du skal bruge til kortbetaling i butik

Med Bambora One får du alt, du skal bruge, for at modtage kortbetaling i din butik. Vi gør op med komplekse prisstrukturer og forvirrende løsninger. Du får i stedet én simpel pakke med både kortterminal, indløsning og gratis support 6 dage om ugen. Bambora One – én aftale én leverandør.

iwl250Trådløs betalingsløsning

Visa og Mastercard transaktioner
24-timers ombytningsservice
Kontaktløs betaling (NFC)
Klargjort til MobilePay
Simkort med fri data
Få dine penge indenfor 2 bankdage
Overblik over dine betalinger/omsætning
Startpakke med bonruller og rensekort
Support indgår 6 dage om ugen

349 Kr./måned
+ 1,75% i gebyr på Visa og Mastercard transaktion.

ict250Stationær betalingsløsning

Visa og Mastercard transaktioner
24-timers ombytningsservice
Kontaktløs betaling (NFC)
Klargjort til MobilePay
Få dine penge indenfor 2 bankdage
Overblik over dine betalinger/omsætning
Startpakke med bonruller og rensekort
Support indgår 6 dage om ugen

299 Kr./måned
+ 1,75% i gebyr på Visa og Mastercard transaktion.


Tag imod MobilePay i din butik med Bambora

Lad dine kunder betale med MobilePay direkte på din betalingsterminal. Alle vores terminaler leveres med MobilePay funktionen og har du allerede en terminal fra Bambora, kan den nemt og hurtigt opdateres. Tilbyd dine kunder den bedste service og fleksibilitet, derved undgår du at miste omsætning i din butik.

Ja tak, jeg vil gerne have aktiveret MobilePay på min terminal.


Oprettelse 299 kr. - Abonnement 0 kr./måned

Din bestilling

Sum excl. moms (25%)
0 Kr./måned
+ 1,75% i gebyr på Visa og Mastercard transaktion.

Aktivere mobilepay på min terminal.

Please choose one or more products above

Indtast dine oplysninger

Ja, jeg har læst og accepterer Bamboras handelsbetingelser.

BAMBORA ONE– ALMINDELIGE BETINGELSER

1               Baggrund, definitioner m.v.

1.1            Disse almindelige betingelser (de "Almindelige Betingelser") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), som er indgået af og mellem Bambora AB, reg.nr. 556233-9423, (via Bambora Danmark, Filial af Bambora AB, Sverige, CVR-nr. 34215480) ("Bambora") og det selskab, der fremgår af Aftalen ("Forretningsstedet").

1.2            Bambora og Forretningsstedet benævnes herefter samlet “Parterne” og enkeltvis en “Part”.

1.3            Bambora er en betalingsinstitut, som har licens til at levere betalingstjenester, og som er under tilsyn af det svenske finanstilsyn (Finansinspektionen). Bambora er et svensk aktieselskab, der er registreret i det svenske selskabsregister (Bolagsverket), og som har sit hovedkontor på adressen Regeringsgatan 65, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Bamboras filial i Danmark, Bambora Kortindløsning Danmark,

Filial af Bambora AB, Sverige er registreret i det danske selskabsregister

(DK Erhvervsstyrelsen) og ved det danske finanstilsyn (DK

Finanstilsynet). Bambora primære virksomhed består i at indløse Transaktioner ("Indløsningstjenester"). Bamboras virksomhed omfatter endvidere (direkte eller indirekte via underleverandører) leje af Terminaler, eventuelt tilbehør ("Hardware"), tilhørende software ("Software") og dokumentation (samlet benævnt "Udstyret") til indsamling af Kortoplysninger via den af Bambora benyttede betalingsgateway ("Betalingsgatewayen") ("Leje og Licens") samt service og support ("Supporttjenester").

1.4            Bambora forsyner Forretningsstedet med en servicepakke bestående af følgende:

 1. Indløsningstjenester i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Aftalen, disse Almindelige Betingelser samt de Særlige Betingelser for Indløsning.
 2. Leje og Licens i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Aftalen, disse Almindelige Betingelser samt de Særlige Betingelser for Leje og Licens.
 3. Supporttjenester i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Aftalen, disse Almindelige Betingelser samt de Særlige Betingelser for Service og Support.

1.5            Endvidere kan Bambora efter aftale mellem Parterne forsyne Forretningsstedet med andre betalingsløsninger og -tjenester ("Nye

Tjenester") i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Aftalen (som

i så fald skal opdateres eller suppleres med sådanne Nye Tjenester) og de Særlige Betingelser for Nye Tjenester.

1.6            Disse Almindelige Betingelser regulerer forskellige almindelige forhold mellem Parterne og suppleres af de Særlige Betingelser. Såfremt der skulle være uoverensstemmelser mellem på den ene side disse Almindelige Betingelser og på den anden side enten de Særlige

Betingelser eller en Instruktion, vil det være de Særlige Betingelser eller Instruktionen, der er gældende. Såfremt der skulle være uoverensstemmelser mellem de Særlige Betingelser og en Instruktion, vil det være Instruktionen, der er gældende.

1.7            Definerede termer og udtryk har den betydning, som fremgår af bilag 1.7. For god ordens skyld understreges det, at definerede termer og udtryk har den samme betydning i alle Aftaledokumenterne, medmindre andet fremgår udtrykkeligt.

2               Netværksregler, PCI DSS mv.

2.1            Netværksreglerne har forrang frem for bestemmelserne i Aftalen. Parterne er således klar over og accepterer, at samarbejdet i henhold til

Aftalen til enhver tid skal foregå i overensstemmelse med Netværksreglerne.

2.2            Hvis det på noget tidspunkt viser sig, at samarbejdet ikke foregår i overensstemmelse med Netværksreglerne, skal Bambora straks informere Forretningsstedet om dette, hvorefter Parterne omgående skal indlede drøftelser med henblik på loyalt at nå til enighed om, hvilken indvirkning dette skal have på Parternes samarbejde. Hvis Parterne i forbindelse med drøftelserne ikke kan blive enige inden for 10 Hverdage beregnet fra den dag, hvor drøftelserne blev indledt, har hver Part ret til at opsige Aftalen til ophør med 30 kalenderdages varsel.

2.3            Såfremt Visa og/eller MasterCard påtaler, at samarbejdet ikke foregår i overensstemmelse med Netværksreglerne, og på baggrund heraf kræver, at der bliver rettet op på dette inden for en bestemt periode, er hver Part dog til en enhver tid (dvs. uanset hvad Aftalen i øvrigt foreskriver om opsigelsesfrister og meddelelser) berettiget til at opsige Aftalen til ophør på dagen inden den dag, hvor misligholdelsen ifølge Visa og/eller MasterCard bør være afhjulpet, forudsat at den pågældende Part har rimelig grund til at antage, at misligholdelsen ikke kan eller vil blive afhjulpet inden for den foreskrevne periode.

2.4            For at fastholde et højt sikkerhedsniveau i de globale kortbetalingssystemer samt for at styrke tilliden til Kort som betalingsmiddel er det af største betydning, at alle, der behandler Kortoplysninger, gør det på en sikker måde. Af denne grund har branchen aftalt en fælles sikkerhedsstandard for behandling af Kortoplysninger. Denne standard kaldes Payment Card Industry (PCI)

Data Security Standard (DSS) og er udviklet af bl.a. Visa og MasterCard.

2.5            Forretningsstedet er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende sikkerhedsstandarder, love og myndighedsforskrifter, herunder PCI DSS. 

3               Varighed m.v.

3.1            Aftalen anses for at være indgået og for at træde i kraft den dag, hvor

Bambora godkender Ansøgningen ("Ikrafttrædelsesdato"). Via

Godkendelsen af Ansøgningen underretter Bambora skriftligt

Forretningsstedet om, at ansøgningen er godkendt, og at Aftalen dermed er trådt i kraft.

3.2            Aftalens varighed, prøveperioden samt eventuelle forlængelsesbetingelser, som er gældende for den servicepakke, som

Bambora forsyner Forretningsstedet med i overensstemmelse med Aftalen, fremgår af Aftalen eller af Godkendelsen af Ansøgningen.

3.3            Opsigelse af Aftalen skal ske skriftligt i overensstemmelse med pkt. 14 nedenfor.

4            Pris

4.1          For de tjenester, som Bambora leverer i henhold til Aftalen, skal Forretningsstedet betale de priser og gebyrer, som Bambora til enhver tid generelt benytter og som fremgår af Aftalen, og i den valuta, der er fastsat deri. Alle priser og gebyrer er anført ekskl. moms og eventuelle leveringsomkostninger, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. 

4.2          Såfremt Forretningsstedet påfører Bambora administrativt arbejde, som ligger uden for Bamboras forpligtelser i henhold til Aftalen, er Bambora berettiget til at opkræve Forretningsstedet et administrationsgebyr i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste. Dette gælder eksempelvis ved aktivering af en deaktiveret

betalingstransaktionsfunktion, og såfremt Forretningsstedet ønsker at ændre Aftalen, ændre regnskabstal, ændre adresse, tilføje eller fjerne brugere, ændre kundedata, eller såfremt Forretningsstedet meddeler Bambora, at Forretningsstedet ønsker at flytte Udstyret til en anden adresse, overdrager Aftalen med Bamboras samtykke, eller såfremt Forretningsstedet ikke overholder Forskrifterne eller Bamboras øvrige instrukser, og dette giver anledning til ekstra arbejde for Bambora.

4.3          Bambora kan til enhver tid ændre sine priser og gebyrer. Sådanne ændringer vil tidligst træde i kraft 30 kalenderdage efter meddelelse herom til Forretningsstedet.

5            Betalingsbetingelser

5.1          De betalingsbetingelser, som til enhver tid generelt anvendes af Bambora, og som fremgår af Aftalen eller Godkendelsen af Ansøgningen (sammen med pkt. 5.2 nedenfor benævnt "Betalingsbetingelserne") gælder for den servicepakke, som Bambora leverer i henhold til Aftalen.

5.2          Uagtet pkt. 5.1 ovenfor skal Forretningsstedets betaling af de aftalte priser og gebyrer for indløsning af Transaktioner ske, ved at beløbet hæves fra den konto, der er oplyst af Forretningsstedet, eller ved at Bambora foretager et fradrag for beløbet i forbindelse med de betalingsrutiner, der er gældende mellem Parterne. Hvis likviditetsbetalingen ikke dækker Bamboras tilgodehavende, skal Forretningsstedet kreditere det resterende beløb til Bamboras konto.

Såfremt nettoværdien er mindre end nul, skal Forretningsstedet efter Bamboras anmodning afregne beløbet ved at kreditere Bamboras bankkonto. Bambora skal dog primært forsøge at inddrive betaling til dækning af underskuddet ved at fradrage beløbet i forbindelse med de ordinære betalingsrutiner, der er gældende i henhold til Aftalen. Det pågældende beløb kan også debiteres af Bambora, såfremt nettoværdien er mindre end nul.

5.3          Hvis Bambora på noget som helst tidspunkt bemærker, at dets kreditrisiko eller Finansielle Eksponering i relation til Forretningsstedet er steget, er Bambora berettiget til at ændre Betalingsbetingelserne med omgående virkning, således at de svarer til den højere kreditrisiko eller Finansielle Eksponering. Bambora vil endvidere være berettiget til at anmode om yderligere sikkerhed, hvis Bambora anser dette for at være nødvendigt.

5.4          Såfremt betaling ikke sker rettidigt, kan Bambora kræve morarenter i henhold til § 6 i den svenske rentelov (SFS 1975:635) (räntelagen) fra forfaldsdatoen indtil betaling af det fulde beløb. Bambora er endvidere berettiget til at få refunderet de med inddrivelsen forbundne omkostninger.

6            Førtidigt ophør

6.1          I tilfælde af at Bambora er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser under Aftalen, er Forretningsstedet berettiget til at ophæve Aftalen med omgående virkning, såfremt Bambora ikke har berigtiget misligholdelsen

inden for 30 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor Forretningsstedet skriftligt har underrettet Bambora om misligholdelsen.

6.2          Bambora er berettiget til at ophæve Aftalen med omgående virkning: 1) såfremt Forretningsstedet er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser under Aftalen (f.eks. hvis betalinger ikke sker i overensstemmelse med Betalingsbetingelserne), 2) hvis der sker væsentlige ændringer i Forretningsstedets ejerforhold, eller hvis der forventes at ske sådanne ændringer efter Bambora's velbegrundende opfattelse, 3) hvis Forretningsstedet eller en person med tilknytning til Forretningsstedet er eller bliver registreret i et Særligt Register, eller der indtræffer omstændigheder, som giver grund til en sådan registrering, 4) hvis Bambora ved en samlet bedømmelse finder det sandsynligt, at Forretningsstedet må anses for at være involveret i eller på anden måde have medvirket til kriminelle aktiviteter, 5) hvis antallet eller arten af reklamationsbehæftede Transaktioner efter Bamboras velbegrundede opfattelse afviger fra, hvad Bambora betragter som normalt, 6) hvis Forretningsstedet har leveret fejlagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger, 7) hvis Forretningsstedets virksomhed, branchetilhørsforhold eller karakter efter Bamboras velbegrundede opfattelse er ændret eller vil blive ændret sammenlignet med forholdene ved Aftalens indgåelse, 8) hvis der efter Bamboras rimelige vurdering kan sættes spørgsmålstegn ved Forretningsstedets betalingsevne, 9) hvis Forretningsstedet efter Bamboras rimelige vurdering kan forventes at blive insolvent, 10) hvis

Forretningsstedet væsentligt misligholder sine forpligtelser over for Kortindehaverne, 11) hvis Forretningsstedet efter Bamboras rimelige vurdering gennem sine handlinger/virksomhedsmetoder kan skade Bamboras omdømme, eller 12) i overensstemmelse med de opsigelsesgrunde, som fremgår af de Særlige Betingelser.

7             Konsekvenser af Aftalens ophør eller udløb

7.1          Aftalens ophør eller udløb (uanset årsag) påvirker ikke de af Parternes rettigheder og/eller forpligtelser, som er opstået forud for datoen for Aftalens ophør eller udløb.

7.2          De Særlige Betingelser beskriver visse særlige konsekvenser i tilfælde af Aftalens ophør eller udløb. Blandt andet vil Bambora ikke længere være forpligtet til at indløse Forretningsstedets Transaktioner, Bambora vil være berettiget til omgående at deaktivere Udstyrets

betalingstransaktionsfunktion, Forretningsstedet skal returnere Udstyret til Bambora, og såfremt Bambora bringer Aftalen til ophør førtidigt, skal Forretningsstedet kompensere Bambora for Lejeafgiften for den resterende del af Aftalens varighed.

8            Ansvarsbegrænsning

8.1 Bamboras samlede ansvar i henhold til Aftalen vil under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til to (2) prisbasisbeløb i henhold til kapital 2, § 7, i den svenske socialforsikringslov (SFS 2010:110, socialförsäkringsbalken).

8.2          Uanset eventuelle andre bestemmelser i Aftalen er Bambora under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader såsom f.eks. avancetab, tab af goodwill, mistet omsætning eller mistede forretningsmuligheder.

8.3          Såfremt Forretningsstedet ikke omgående reklamerer skriftligt og senest inden for 45 kalenderdage efter det tidspunkt, hvor Forretningsstedet bliver eller burde være blevet bekendt med en mangel, som Bambora er ansvarlig for, mister Forretningsstedet sin reklamationsret. Hvis der ikke anlægges en voldgiftssag inden for ét år efter, at Forretningsstedet bliver eller burde være blevet bekendt med manglen, er Forretningsstedet ikke længere berettiget til at fremsætte et krav over for Bambora.

9            Force majeure

9.1          Hvis en Part forhindres eller hæmmes væsentligt i at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen som følge af forhold uden for Partens kontrol ("Force Majeure-Hændelser"), herunder krig, krigslignende begivenheder, terrorhandlinger, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, generelle trafikale begrænsninger, manglende eller forsinket strømforsyning eller telefonforbindelser, DDoS-angreb, computervira, statslige handlinger eller undladelser, ny eller ændret lovgivning, faglige konflikter, handelsembargo, brand, oversvømmelse, væsentligt tab eller ødelæggelse af andre ting end Hardwaren, datatab eller alvorlige uheld eller mangler eller forsinkelser ved produkter eller tjenester fra underentreprenører eller underleverandører som følge af de heri nævnte forhold, anses dette for fritagelsesgrunde, som udskyder tidspunktet for opfyldelse af Aftalen og ikke medfører sanktioner.

Såfremt en Part ønsker at blive fritaget fra sine forpligtelser i henhold til Aftalen ved at henholde sig til dette pkt. 9.1, skal Parten om muligt underrette den anden Part herom uden unødigt ophold.

9.2          Såfremt et af de i pkt. 9.1 nævnte forhold udgør en væsentlig hindring for Aftalens opfyldelse i mere end 30 på hinanden følgende kalenderdage, kan hver Part træde tilbage fra Aftalen med 30 dages skriftligt varsel uden at være forpligtet til at betale kompensation.

10          Personoplysninger

Personoplysninger behandles og håndteres i overensstemmelse med den svenske persondatalov (1998:204) (personuppgiftslagen) og anden gældende lovgivning til beskyttelse af privatlivets fred (herunder eventuel anden lovgivning, der er implementeret som følge af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger). Hver Part skal med hensyn til de personoplysning, som den pågældende Part behandler, overholde sine forpligtelser i henhold til persondatalovgivningen, uanset om Parten i henhold til Aftalen optræder som dataansvarlig eller databehandler. Når Bambora optræder som databehandler, giver Forretningsstedet sit samtykke til, at Bambora er berettiget til at benytte underleverandører til visse former for behandling af personoplysninger. Underleverandøren skal pålægges forpligtelser svarende til de forpligtelser, som Bambora er pålagt som databehandler.

11          Fortrolighed

11.1        Aftalens indhold er fortrolig, og Parterne er ikke berettiget til at videregive oplysninger herom til tredjemand. Parterne må heller ikke til tredjemand videregive sådanne oplysninger om den anden Parts virksomhed, som kan anses for forretningshemmeligheder. 

11.2        Forretningsstedet accepterer dog, at Bambora i overensstemmelse med den for betalingsinstitutter gældende fortrolighedsforpligtelse gerne må videregive de i pkt. 11.1 beskrevne oplysninger til 1) selskaber i samme koncern som Bambora, 2) Visa og/eller MasterCard, 3) selskaber, som Bambora samarbejder med, med henblik på at sikre Aftalens opfyldelse med hensyn til f.eks. PCI DSS og andre sikkerhedsspørgsmål, og 4) selskaber, som har henvist Forretningsstedet til Bambora eller til et andet selskab i samme koncern som Bambora. Forretningsstedet accepterer endvidere, at Bambora videregiver oplysninger til tredjemand, i det omfang sådan videregivelse er nødvendig, for at Bambora kan forbinde den af Forretningsstedet valgte tjenestepakke og Udstyret til betalingstjenesterne samt opfylde Bamboras forpligtelser eller sikre Bamboras rettigheder i henhold til Aftalen.

11.3        Forretningsstedet accepterer, at Bambora og dets underleverandører vil og skal indrapportere ethvert misbrug af Udstyret og af Transaktioner, kriminelle handlinger, svigagtig adfærd, hacking samt forvanskning og/eller enhver mistanke herom. Endvidere vil bestemmelsen i pkt. 11.1 ovenfor ikke forhindre Bambora i at videregive de oplysninger, som

Bambora er forpligtet til at videregive i henhold til love,

myndighedsforskrifter, øvrige regler, anmodninger fra andre indløsere eller i medfør af kendelse eller beslutning fra en kompetent myndighed eller domstol.

11.4        Pkt. 11.1 ovenfor forhindrer ikke Forretningsstedet i at videregive oplysninger om gældende formidlingsgebyrer og Bamboras servicegebyrer.

11.5        Pkt. 11.1 ovenfor forhindrer ikke Forretningsstedet i at videregive de oplysninger, som Forretningsstedet er forpligtet til at videregive i henhold til pkt. 7 i de Særlige Betingelser for Leje og Licens.

11.6       Dette pkt. 11 gælder også efter Aftalens ophør eller udløb.

12          Overdragelse

12.1        Forretningsstedet kan ikke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden Bamboras skriftlige samtykke.

12.2        Bambora kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen helt eller delvist til en anden part uden Forretningsstedets samtykke.

13          Rapportering og registrering

13.1        Forretningsstedet skal levere sin seneste årsrapport (eller tilsvarende oplysninger, såfremt Forretningsstedet ikke er forpligtet til at udarbejde en årsrapport efter Lokal Lovgivning) til Bambora på svensk eller på engelsk, medmindre andet er aftalt. Sådanne oplysninger skal leveres uden ophold og senest to uger fra det tidspunkt, hvor de er blevet godkendt eller på anden måde blevet officielle. Endvidere skal Forretningsstedet efter Bamboras anmodning uden ophold og senest inden for 2 uger forsyne Bambora med eventuelle delårsrapporter (f.eks.

halvårs- og kvartalsrapporter eller lignende) og eventuelle andre oplysninger, som kan være af betydning for Parternes samarbejde i henhold til Aftalen.

13.2        Forretningsstedet skal omgående oplyse Bambora skriftligt om ændringer i relation til bestyrelsens sammensætning, administrerende direktør, firmanavn, ejerforhold, adresse, telefon- og telefaxnummer, emailadresse, relevante kontonumre, branchetilhørsforhold eller branchens aktiviteter og andre forhold, som kan være af betydning i henhold til Aftalen.

13.3        Begge Parter skal ligeledes straks informere den anden Part om hændelser, som kan antages at påvirke eller ville påvirke hele eller dele af samarbejdet i henhold til Aftalen. Det er især vigtigt, at alle planlagte ændringer i en Parts IT-system, som på nogen måde kan antages at ville påvirke samarbejdet, bliver meddelt den anden Part i umiddelbar forbindelse med, at planlægningen af ændringerne påbegyndes.

13.4        Registrering i Særlige Registre vil kunne finde sted, såfremt Aftalen bringes til ophør som følge af Forretningsstedets misligholdelse eller som følge af, at Forretningsstedet har leveret ukorrekte, ufuldstændige eller misvisende oplysninger, f.eks. i forbindelse med Aftalens underskrivelse.

14          Meddelelser

Alle meddelelser i henhold til Aftalen skal være skriftlige og udfærdiget på dansk eller på engelsk, og skal overbringes personligt eller sendes via et internationalt anerkendt budfirma, som anbefalet brev eller som pdf-fil vedhæftet til en e-mail til den relevante adresse som anført i Aftalen. En skriftlig meddelelse, der er afsendt til en Part, anses for modtaget af Parten ved levering. Når levering sker uden for normal arbejdstid, anses meddelelsen dog først for modtaget ved starten af den almindelige arbejdstid på den næstfølgende Bankdag. I denne sammenhæng skal den almindelige arbejdstid forstås som Bankdage fra kl. 9:00 til kl. 17.00.

15          Ændringer

15.1        Medmindre andet udtrykkeligt følger af Aftalen, skal alle ændringer og tilføjelser til Aftalen være skriftlige og skal underskrives af Parterne for at være bindende.

15.2        Bambora er til enhver tid berettiget til at ændre disse Almindelige Betingelser, de Særlige Betingelser og/eller Instruktionerne uden først at have indhentet Forretningsstedets samtykke hertil. I så fald skal Bambora straks forsyne Forretningsstedet med den nye version af de Almindelige Betingelser, de Særlige Betingelser og/eller Instruktionerne eller informere Forretningsstedet om, hvor de er tilgængelige. Såfremt Forretningsstedet ikke accepterer varslede væsentlige ændringer, skal

Forretningsstedet omgående underrette Bambora herom, hvorefter Parterne omgående skal indlede drøftelser på loyal vis med det formål at nå til enighed om ændringerne. Hvis Parterne i forbindelse med drøftelserne ikke er i stand til at nå til enighed inden for 30 kalenderdage, skal de versioner af de relevante Almindelige Betingelser, Særlige Betingelser og/eller Instruktionerne, som er gældende på tidspunktet for ændringen, fortsætte med at være gældende mellem Parterne. Alternativt er Bambora berettiget til at opsige Aftalen med virkning enten pr. den dato, hvor de varslede ændringer træder i kraft, eller - såfremt den dato allerede er passeret - med omgående virkning. Såfremt Forretningsstedet ikke underretter Bambora om, at

Forretningsstedet ikke kan acceptere ændringerne, inden den dato, hvor ændringerne træder i kraft, anses Forretningsstedet for at have accepteret ændringerne. 

15.3        De til enhver tid gældende Almindelige Betingelser, Særlige Betingelser og Instruktioner findes på Bamboras hjemmeside (www.bambora.com).

16          Diverse bestemmelser

16.1        Hvad angår den daglige, løbende koordinering i henhold til Aftalen skal hver Part udpege en kontaktperson, hvis navn og kontaktoplysninger skal meddeles den anden Part.

16.2        Hvis det ikke fremgår af Aftalen, hvordan omkostninger, som opstår i forbindelse med samarbejdet, skal bæres eller fordeles, skal Parterne samtidig med, at der træffes beslutning om gennemførelse af en sådan aktivitet, også beslutte, hvordan den skal bekostes. Hvis der ikke er truffet en sådan beslutning, og hvis Parterne heller ikke kan enes om, hvordan omkostningerne skal bæres eller fordeles, men aktiviteten alligevel gennemføres, skal den Part, som vælger at gennemføre aktiviteten, selv bekoste den.

16.3        Ud over hvad der følger af Aftalen, har Parterne ikke ret til at repræsentere hinanden eller bruge hinandens varemærker, firmanavne eller knowhow uden den anden Parts skriftlige samtykke. En sådan brugsret medfører ikke, at der opstår nogen rettigheder, og den skal med omgående virkning ophøre samtidig med Aftalens ophør.

16.4        Hensigten med Aftalens overskrifter er udelukkende at lette læsningen, og overskrifterne har ingen indvirkning på fortolkningen af Aftalen.

16.5        Bambora må engagere underleverandører eller tredjemænd uden Forretningsstedets samtykke. Bambora er den primære ansvarlige for alle sine underleverandørers eller tredjemænds handlinger og undladelser.

16.6        Denne Aftale (inklusive Aftaledokumenterne) udgør den fulde aftale mellem Parterne vedrørende Aftalens genstande. Alle mundtlige eller skriftlige forpligtelser eller erklæringer, som er afgivet forud for Aftalen, erstattes af Aftalen.

16.7        Såfremt en bestemmelse i Aftalen (inklusive Aftaledokumenterne) findes ugyldig eller uden retskraft eller uden bindende retsvirkning i øvrigt som følge af ufravigelig lovgivning eller en administrativ afgørelse, gælder bestemmelsen og Aftalens øvrige bestemmelser, i det omfang som lovgivningen eller afgørelsen tillader.

16.8        I denne Aftale svarer en skriftlig underskrift til en avanceret elektronisk underskrift som defineret i § 2 i den svenske lov om kvalificerede

elektroniske underskrifter (SFS 2000:832, lagen om kvalificerade

elektroniska signaturer).

16.9        Hver Part skal sikre sig, at de af Partens medarbejdere, som skal have kendskab til Aftalen, informeres om indholdet af Aftalen.

16.10      Såfremt en bestemmelse i Aftalen (inklusive Aftaledokumenterne) er i modstrid med fravigelige bestemmelser i Lokal Lovgivning, skal bestemmelsen i Aftalen (inklusive Aftaledokumenterne) have forrang, og Forretningsstedet kan ikke over for Bambora påberåbe sig den fravigelige bestemmelse i den Lokale Lovgivning.

17          Gældende lov og tvister

17.1        Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med svensk materiel ret.

17.2        Tvister angående Aftalen, dens indgåelse, fortolkning og/eller anvendelse eller andre retsforhold, som har forbindelse med Aftalen, skal først og fremmest løses gennem forhandlinger mellem Parterne

17.3        Eventuelle tvister, kontroverser eller krav, der matte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale eller i forbindelse med eventuel misligholdelse, opsigelse, ophævelse eller ugyldighed af samme, og som ikke har kunnet løses inden for 30 kalenderdage i henhold til pkt. 17.2 ovenfor, skal afgøres endeligt ved voldgift ved SHV.  

17.4        SHVs regler for forenklet voldgift skal være gældende, medmindre SHV efter eget skøn og med tanke på sagens kompleksitet, genstanden for tvisten og øvrige omstændigheder bestemmer, at SHVs voldgiftsregler skal finde anvendelse. I sidstnævnte tilfælde skal SHV ligeledes beslutte, om voldgiftsretten skal bestå af én eller tre voldgiftsmænd.

Voldgiftsbehandlingen skal finde sted i Stockholm og foregå på svensk.  

17.5       Dette pkt. 17 gælder også efter Aftalens ophør eller udløb.

* * *

                       

Bilag 1.7 til de Almindelige Betingelser

 

Definitioner

 

I Aftalen skal definerede termer og udtryk have den betydning, som fremgår af nedenstående. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, 1) skal ord i ental anses for at omfatte også flertalsformen, og 2) bestemt form skal anses for at omfatte også ubestemt form, og vice versa.

Almindelige

Betingelser

betyder Bamboras til enhver tid gældende almindelige betingelser.

Ansøgning

betyder Forretningsstedets ansøgning om at blive forbundet til Bamboras system for Indløsningstjenester, Leje og Licens, Supporttjenester og eventuelle yderligere Nye Tjenester.

Godkendelse af

Ansøgning

betyder Bamboras skriftlige meddelelse om godkendelse af Ansøgningen.

Aftalen

betyder 1) Ansøgningen, 2) Godkendelsen af

Ansøgningen, 3) Betalingsbetingelserne, 4) de Almindelige Betingelser, 5) de Særlige Betingelser for Indløsning, 6) de Særlige Betingelser for Leje og Licens, 7) de Særlige

Betingelser for Service og Support, 8) eventuelle Særlige

Betingelser for Nye Tjenester, 9) Instruktioner og Forordninger, som er gældende til enhver tid; og 10) eventuelle yderligere bilag, som er udtrykkeligt anført vedrørende Aftalen (dokument 1-10 vil samlet blive benævnt “Aftaledokumenterne”).

"Ikrafttrædelsesdato"

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 3.1 i de Almindelige Betingelser.

Bambora

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.1 i de Almindelige Betingelser.

Bankdag

betyder den dag i ugen, hvor banker i almindelighed holder åbent i Sverige (dvs. ikke lørdage og svenske helligdage).

"Betalingsbetingelser"

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 5.1 i de Almindelige Betingelser.

"Betalingsgateway"

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.3 i de Almindelige Betingelser.

 

Chargeback

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 3.1 i de Særlige Betingelser for Indløsning.

 

 

Finansiel Eksponering

betyder risikoen for Chargeback for betalte, men ikke leverede varer eller tjenester.

Force Majeure-

Begivenhed

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 9.1 i de Almindelige Betingelser.

Leje og Licens

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.3 i de Almindelige Betingelser.

Forskrifter

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 4.1 i de Særlige Betingelser for Leje og Licens.

Salgsmetode

betyder den eller de salgsmetoder, som Forretningsstedet anvender til at sælge sine varer og/eller tjenester. Som eksempler på salgsmetoder kan nævnes detailsalg, salg via internettet og salg via post- og/eller telefonordre. For hver Salgsmetode vil der kunne være Instruktioner, som supplerer disse Almindelige Betingelser samt de Særlige Betingelser for Indløsning.

Basissupport

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 3.1 i de Særlige Betingelser for Service og Support.

Lejeafgift

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 8.1 i de Særlige Betingelser for Leje og Licens.

Hardware

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.3 i de Almindelige Betingelser.

Indløsningstjenester

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.3 i de Almindelige Betingelser.

Instruktioner

betyder forskrifter, instruktioner, rutinebeskrivelser mv., som Bambora til enhver tid måtte formidle skriftligt og/eller mundtligt.

Kort

betyder et kort, som er korrekt udstedt af en autoriseret og/eller licenseret kortudsteder, og som er forsynet med et varemærke og er af en korttype, som Parterne er blevet enige om skal omfattes af Aftalen. De aftalte varemærker og korttyper fremgår af Aftalen.

 

Kortoplysninger

betyder oplysninger, som er præget eller stemplet på forsiden eller bagsiden af Kortet, herunder oplysninger, som er lagret i Kortets magnetstribe eller chip.

 

Kortindehaver

betyder en fysisk person, i hvis navn der er udstedt et Kort.

 

Forhandler

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.1 i de Almindelige Betingelser.

 

Leveringstidspunkt

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 3.2 i de Særlige Betingelser for Leje og Licens.

 

Software

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.3 i de Almindelige Betingelser.

 

Nye Tjenester

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.5 i de Almindelige Betingelser.

 

Netværksregler

betyder de forskrifter, regler, direktiver m.v., som udstedes af Visa og/eller MasterCard.

 

Part

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.2 i de Almindelige Betingelser.

 

Parter

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.2 i de Almindelige Betingelser.

 

SHV

betyder Stockholms Handelskammers voldgiftsinstitut (Stockholms Handelskammares Skiljdedomsinstitut).

 

Supporttimer

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 3.1 i de Særlige Betingelser for Service og Support.

 

"Supporttjenester"

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.3 i de Almindelige Betingelser.

 

"Særlige

Betingelser"

betyder de Særlige Betingelser for Indløsning, de Særlige Betingelser for Leje og Licens, de Særlige Betingelser for Service og Support samt eventuelle Særlige Betingelser for Nye Tjenester. 

 

Særlige

Betingelser for

Leje og Licens

betyder Bamboras til enhver tid gældende særlige betingelser for leje og licens.

 

Særlige

Betingelser for Indløsning

betyder Bamboras til enhver tid gældende særlige betingelser for indløsning af korttransaktioner.

 

Særlige

Betingelser for

Nye Tjenester

betyder Bamboras til enhver tid gældende særlige betingelser for eventuelle Nye Tjenester.

Særlige

Betingelser for

Service og

Support

betyder Bamboras til enhver tid gældende særlige betingelser for Bamboras service og support.

Særligt Register

betyder de såkaldt særlige registre, der til enhver tid føres eksempelvis af Visa og/eller MasterCard. I Aftalen omfatter Særlige Registre også Visas og/eller MasterCards forskellige overvågningssystemer for indløsningsaftaler, som er opsagt på grund af aftalebrud eller af lignende grunde.

Terminal

betyder teknisk udstyr, som opfanger oplysninger, der er lagret på et Kort, med henblik på at skabe en Transaktion - uanset om oplysningerne er lagret på en magnetstribe eller en chip.

Transaktion

betyder både 1) købstransaktioner, hvor et Kort anvendes som betalingsmiddel og 2) returtransaktioner/krediteringer af tilsvarende købstransaktioner.

Ombytningsservice

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 3.2 i de Særlige Betingelser for Service og Support.

"Udstyr"

har den betydning, som termen er tildelt i pkt. 1.3 i de Almindelige Betingelser.

Lokal Lovgivning

betyder gældende love og regler i det land, hvor

Forretningsstedet er etableret eller hjemmehørende.

* * *

BAMBORA ONE – SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDLØSNING AF KORTTRANSAKTIONER

1            Baggrund

Disse Særlige Betingelser for Indløsning udgør en del af Aftalen, som er indgået af og mellem Bambora og Forretningsstedet, og regulerer Parternes samarbejde vedrørende indløsning af Transaktioner.

2               Omfang mv.

2.1            Aftalen regulerer Parternes mellemværender med hensyn til indløsning af Transaktioner og rutiner, som er forbundet hermed.

2.2            Transaktioner kan kun ske i de valutaer, der er reguleret i Aftalen.

2.3            Bambora forsyner Forretningsstedet med entydige kundenumre for hver Salgsmetode, som Parterne er blevet enige om skal være omfattet af

Aftalen. Disse kundenumre, som altid skal anvendes i forbindelse med Forretningsstedets indrapportering af Transaktioner til Bambora, må ikke anvendes til andre Salgsmetoder eller til andre varer eller tjenester inden for den angivne branche end dem, der er aftalt mellem Bambora og Forretningsstedet.

2.4            Salg af værdienheder må kun ske med Bamboras skriftlige samtykke. Med "salg af værdienheder" menes der i Aftalen på nuværende tidspunkt 1) køb af virtuel valuta og 2) overførsler til andre betalingsløsninger, herunder gavekort med en længere gyldighed end 36 måneder.

2.5            Salg af tobak via internettet og spil må kun finde sted med Bamboras skriftlige samtykke. Med "spil" menes på nuværende tidspunkt i Aftalen væddemål, lotteri, bingo, kasino og køb af værdienheder osv., som kan bruges til at betale deltagerne i spillet.

3             Forretningsstedets forpligtelser

3.1         Forretningsstedet forpligter sig til:

 • at overholde Aftalen og eventuelle anvisninger i forbindelse med Aftalen fra Bambora eller fra en part, som Bambora samarbejder med, herunder instruktioner, der gives som svar fra Terminaler eller andre former for autorisationssystemer, inklusive talesvar;
 • at acceptere alle Kort (forudsat at det er tilladt i henhold til gældende lov og Netværksreglerne) uanset korttype og beløb som betaling for alle Forretningsstedets varer og tjenester. Bambora har ret til at registrere og markedsføre, at

Forretningsstedet accepterer Kort som betalingsmiddel;

 • at behandle Kortindehavernes reklamationer og håndtere chargebacks i overensstemmelse med Netværksreglerne
  • ikke at opfordre til brug af eller acceptere Kort 1) til noget svigagtigt formål, 2) på nogen måde, som er i strid med den tilladte anvendelse af Kortet, eller 3) til formål, som Kortindehaveren ikke har godkendt,  ved betaling med Kort (medmindre der er indgået anden skriftlig aftale);
  • i forbindelse med en betaling med Kort og medmindre andet er aftalt skriftligt: 1) ikke at udlevere kontanter med undtagelse af, hvad der måtte være tilladt i henhold til Instruktionerne, 2) ikke at udstede checks eller andre betalingsanvisninger og 3) ikke at tilegne sig betaling for andet end for Forretningsstedets varer og/eller tjenester; 
  • ikke at anvende varemærket Bambora til andre formål, end hvad der er aftalt skriftligt mellem Parterne;
  • at overholde de til enhver tid gældende love og myndighedsforskrifter,
  • ikke at oprette flere købstransaktioner med samme Kort vedrørende ét og samme køb; og
  • ikke at overføre Transaktioner til Bambora, som er foretaget hos andre end Forretningsstedet.

("Chargeback");

 

3.2            Returtransaktioner/krediteringer skal vedrøre en tidligere foretaget købstransaktion. Beløbet for returtransaktionen/krediteringen må ikke overstige beløbet for købstransaktionen.

Returtransaktionen/krediteringen skal ske ved brug af det Kort, der blev anvendt til købstransaktionen. Beløbet må ikke tilbagebetales i kontanter, medmindre dette er aftalt skriftligt mellem Parterne. Ved returtransaktioner/krediteringer skal signaturkvittering eller tilsvarende dokumentation for Transaktionen underskrives af Forretningsstedet.

3.3            Hvis Forretningsstedet selv er indehaver af et Kort, må dette ikke anvendes til betaling hos Forretningsstedet, hvis Forretningsstedet drives som et enkeltmandsfirma, interessentskab, kommanditselskab eller kapitalselskab som en såkaldt lille virksomhed. At være indehaver af et Kort betyder, at Kortindehaveren og Forretningsstedet er identiske, dvs. har samme person-ID eller registreringsnummer, eller at Kortindehaveren er ejer af eller partner i Forretningsstedet.

3.4            Forretningsstedet påtager sig at følge standarden PCI DSS i den til enhver tid gældende ordlyd, som findes på

www.pcisecuritystandards.org. I Instruktionerne findes yderligere oplysninger om PCI DSS samt en beskrivelse af, hvordan

Forretningsstedet generelt skal forholde sig med hensyn til behandlingen af Kortoplysninger. Bambora skal regelmæssigt informere

Forretningsstedet om de vigtigste nyheder og ændringer i PCI DSS på en sådan måde og med en sådan hyppighed, som Bambora anser for nødvendigt.

3.5            Når Forretningsstedet tilbyder varer og/eller tjenester, må

Forretningsstedet ikke anvende en højere pris eller et tillægsgebyr ved betaling med Kort, end hvad Forretningsstedet anvender ved andre former for betaling, medmindre en sådan højere pris eller tillægsgebyr er tilladt i henhold til Lokal Lovgivning eller Netværksreglerne. 

Hvis Forretningsstedet opkræver et tillægsgebyr eller tilbyder en reduktion af et gebyr i forbindelse med anvendelse af et bestemt Kort, skal Forretningsstedet oplyse Kortindehaveren om dette, inden Transaktionen gennemføres. Det gebyr, som Forretningsstedet opkræver, skal være rimeligt og i overensstemmelse med Lokal Lovgivning og Netværksreglerne.

3.6            Hvis Forretningsstedet ønsker at opkræve Kortindehaveren bagud for omkostninger, som er opstået i forbindelse med en tjeneste m.v. (f.eks.

hotelophold, billeje eller lignende), skal Forretningsstedet oplyse Kortindehaveren herom og indhente samtykke hertil, inden opkrævningen bagud finder sted. I så fald skal Forretningsstedet om muligt opdele Transaktionen i to (2) dele, hvorefter Forretningsstedet omgående debiterer Kortindehaveren for den del af transaktionsbeløbet, som er kendt på tidspunktet for Transaktionen, og senere debitere Kortindehaveren bagud for den del af transaktionsbeløbet, som ikke var kendt på tidspunktet for Transaktionen.

4            Bamboras forpligtelser

4.1          Bambora forpligter sig til at betale til den anviste konto for købstransaktioner, der er foretaget med Kort, forudsat 1) at købstransaktionen er leveret til Bambora inden for den tidsramme, der er angivet i Instruktionerne, 2) at købstransaktionen opfylder de krav, der er foreskrevet i Aftalen, og 3) at Forretningsstedet i øvrigt har opfyldt sine forpligtelser i henhold til Aftalen. I dette pkt. 4.1 anses en Transaktion for at være blevet leveret til Bambora, når den er nået frem til Betalingsgatewayen.

4.2          Bamboras ansvar i henhold til Aftalen omfatter kun Transaktioner, som faktisk er nået frem til Bambora. I dette pkt. 4.2 anses en Transaktion for at være nået frem til Bambora, når den er nået frem til

Betalingsgatewayen. Dette betyder bl.a., at hvis Forretningsstedet benytter en tredjemand til levering af Transaktioner til Bambora, bærer Bambora ikke noget ansvar for eventuelle krav, handlinger eller undladelser i relation til samarbejdet mellem Forretningsstedet og den pågældende tredjemand. Bambora bærer heller ikke noget ansvar for fejl og lignende i Transaktioner, som når frem til Bambora, i det omfang fejlen skyldes omstændigheder, der kan henføres til den pågældende tredjemand.

4.3         Bambora forsyner Forretningsstedet med oplysninger om de gennemførte

Transaktioner, dvs. med en reference der gør det muligt for

Forretningsstedet at identificere Transaktionen, oplysninger om Transaktionernes beløb (i den valuta, som Forretningsstedets konto krediteres), gebyrer (med Bamboras servicegebyr og det gældende formidlingsgebyr (eng. interchange fee) anført separat) og eventuelle vekselkurser. Forretningsstedet giver sit samtykke til, at Bambora leverer disse oplysninger samlet pr. mærke, betalingsapplikation, betalingsinstrumentkategori og gældende procentsats for formidlingsgebyr. Oplysningerne skal leveres som minimum én gang om måneden på den dag og på den måde, som Parterne aftaler særskilt.

4.4          Bortset fra de omstændigheder, som er nævnt i pkt. 4.1 og 4.2 ovenfor, er Bambora kun ansvarlig over for Forretningsstedet for tab, som denne har lidt direkte i overensstemmelse med den ansvarsbegrænsning, der fremgår af de Almindelige Betingelser, og såfremt det er endeligt retligt afgjort, at der er tale om grov uagtsomhed fra Bamboras side. 

5            Forretningsstedets ansvar

5.1          Forretningsstedet er ansvarlig over for Kortindehaver for alle mangler og afvigelser med hensyn til kvaliteten, beskaffenheden og udførelsen af de solgte varer og tjenester. Sådanne mangler og/eller afvigelser samt manglende eller mangelfuld levering af varer/tjenester til en Kortindehaver eller en anden part, som Kortindehaveren måtte have anvist, vil til enhver tid blive anset for at udgøre en væsentlig misligholdelse af Forretningsstedets forpligtelser i henhold til Aftalen.

5.2          Forretningsstedets ansvar i henhold til pkt. 5.1 ovenfor gælder uanset eventuelle aftaler, som Forretningsstedet måtte have indgået med Kortindehaveren, køberen eller andre. Dette gælder også, hvis Forretningsstedet 1) driver virksomhed som agent/mellemmand eller lignende og derigennem sælger/formidler en tredjemands/underleverandørs varer og/eller tjenester eller 2) sælger/formidler varer og/eller tjenester på vegne af en tredjemand/underleverandør, hvorved en anden part end

Forretningsstedet eventuelt skal foretage den levering (f.eks. levering af varer og/eller tjenester eller gennemførelse af et arrangement, en rejse mv.), som Transaktionen vedrører.

5.3          Forretningsstedet skal på Bamboras anmodning godtgøre Bambora alle beløb, herunder renter og ekspeditionsgebyrer, som Bambora har lagt ud/tilbagebetalt til en kortudsteder, Kortindehaver eller andre (f.eks. Visa eller MasterCard) som følge af:  

 

 • Forretningsstedets forpligtelser i henhold til punkt 5.1 og 5.2 ovenfor;
 • en kortudsteders endelige debitering af Bambora vedrørende en

Transaktion, der er reklameret over, i overensstemmelse med Visa og/eller MasterCards Chargeback-regler;

 • at Forretningsstedet uden at udvise almindelig agtpågivenhed har accepteret et ugyldigt eller forfalsket Kort eller et Kort, som er anvendt på uautoriseret måde;
 • at Forretningsstedet i enhver henseende har misligholdt sine forpligtelser i henhold til Aftalen eller på anden måde har ageret i strid med Aftalen; eller
 • gældende lovgivning eller myndighedsforskrifter. 

 

5.4            Uanset om Forretningsstedet har gjort sig skyldig i uagtsomhed, misligholdelse eller noget helt tredje, er Forretningsstedet desuden forpligtet til på Bamboras anmodning at betale kompensation for eventuelle beløb (f.eks. gebyrer og andre økonomiske sanktioner), som Bambora er forpligtet til at betale til Visa og/eller MasterCard, i det omfang det pågældende beløb kan henføres til Aftalen og til 1) Transaktioner, der er reklameret over, eller 2) bedrageri, ond tro eller forsætlig handling.

5.5            Hvis Bambora, inden en eventuel forpligtelse til at udbetale beløb i henhold til punkt 5.3 eller 5.4 ovenfor indtræffer, modtager en advarsel, et krav eller lignende (f.eks. fra Visa eller MasterCard), skal Bambora snarest muligt underrette Forretningsstedet om, hvilke foranstaltninger eller lignende Forretningsstedet skal iværksætte for om muligt at undgå, at Bambora pådrager sig en forpligtelse til at udbetale beløbet.

5.6            Hvis Visa og/eller MasterCard mener, at Forretningsstedet set i forhold til Forretningsstedets samlede antal købstransaktioner er nået op på et uacceptabelt højt niveau af reklamationer, som vedrører bedrageri, uautoriserede køb eller klager fra Kortindehaverne, har Bambora ret til at bringe Aftalen til ophør med omgående virkning.

5.7            Afregning i henhold til pkt. 5.3 og 5.4 ovenfor kan ske ved at hæve beløbet på den konto, som Forretningsstedet har anvist, eller ved at fratrække beløbet fra det beløb, der skal betales af Bambora i overensstemmelse med de Betalingsbetingelser (herunder betalingsrutiner), der er gældende mellem Parterne. Forretningsstedet er forpligtet til at sikre sig, at der er tilstrækkelige midler på den anviste konto.

Bambora skal uden unødigt ophold informere Forretningsstedet om årsagen til Forretningsstedets forpligtelse til at betale kompensation. Såfremt Forretningsstedet vurderer, at man ikke er forpligtet til at betale kompensation, skal Forretningsstedet omgående underrette Bambora herom og angive årsagerne hertil. Dette pkt. 5.7 gælder i hele den reklamationsperiode, der til enhver tid måtte være gældende i henhold til Netværksreglerne vedrørende Chargeback.

6             Bamboras ret til at tilbageholde og/eller udskyde betalinger  

6.1          Hvis Bambora vurderer, at Forretningsstedets kreditrisiko eller Finansielle Eksponering er vokset, hvis Forretningsstedet ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, eller hvis Bambora med rimelig grund kan drage Forretningsstedets solvens i tvivl, eller hvis der er blevet afgivet en opsigelse af Aftalen, har Bambora ret til med omgående virkning - uanset hvad der i øvrigt måtte fremgå af Aftalen - at tilbageholde eller udskyde betalinger til Forretningsstedet som minimum frem til udløbet af reklamationsfristen i overensstemmelse med Chargeback-reglerne i Netværksreglerne.  

Betalinger, som tilbageholdes eller udskydes i henhold til det foregående afsnit, må anvendes af Bambora vedrørende samtlige Forretningsstedets forpligtelser over for Bambora i henhold til Aftalen. Det foregående gælder også forpligtelser, som opstår i forbindelse med opsigelsen af Aftalen frem til den dag, hvor Bambora betaler det samlede tilbageholdte beløb.

6.2          Ud over hvad der er fastsat ovenfor, har Bambora ret til at tilbageholde eller udskyde betalinger til Forretningsstedet, hvis Bambora anser det for sandsynligt, at en Transaktion vil blive genstand for Chargeback. I så fald er Bambora berettiget til at tilbageholde og/eller udskyde betaling af et beløb svarende til den forventede Chargeback.

6.3          Hvis Aftalen opsiges (uanset grunden hertil), eller hvis Forretningsstedet ophører med at sende Transaktioner til Bambora, skal de regelmæssige betalinger ophøre fra og med den dato, hvor opsigelsen er afgivet, og udbetalingen af de midler, der er tilbageholdt af Bambora, skal ske i overensstemmelse med punkt 6.1 ovenfor.

6.4          Det er en forudsætning for Bamboras frigivelse af de tilbageholdte midler, at Forretningsstedet på Bamboras begæring forsyner Bambora med dokumentation, der viser datoen for levering af de solgte varer og/eller tjenester. Udbetaling af de frigivne midler skal finde sted månedligt eller på en anden måde, som Bambora afgør, og forudsætter, at Forretningsstedet har forsynet Bambora med dokumentation, som Bambora vurderer som værende tilstrækkelig. Bambora har ret til at tilbageholde midler svarende til den udestående værdi af de ikke leverede eller ubrugte varer og/eller tjenester (vurderet på grundlag af de oplysninger, der er modtaget fra Forretningsstedet).

6.5          Udbetalinger, som har været tilbageholdt eller udskudt i overensstemmelse med ovenstående, må anvendes af Bambora vedrørende samtlige af Forretningsstedets forpligtelser over for Bambora i henhold til Aftalen. Førnævnte gælder også forpligtelser, som opstår i forbindelse med Aftalens ophør frem til den dag, hvor Bambora udbetaler de samlede tilbageholdte eller udskudte betalinger.

7            Førtidigt ophør

Bambora afstemmer løbende, hvordan de oplysninger, som

Forretningsstedet har afgivet til Bambora, f.eks. angående den tid, som går mellem tidspunktet for betaling med Kort hos Forretningsstedet og tidspunktet for levering/udførelse af den vare/tjeneste, som betalingen dækker, stemmer overens med de til enhver tid gældende faktiske forhold. Forretningsstedet er forpligtet til i rimeligt omfang at medvirke til at muliggøre denne afstemning. 

Ovennævnte afstemning sker først og fremmest for at sikre, at betalingsbetingelserne samt eventuel sikkerhed, der er stillet for at sikre Bamboras ret til betaling mv., til enhver tid 1) svarer til de faktiske forhold og 2) også i øvrigt er i overensstemmelse med Bamboras retningslinjer og politikker. 

Hvis de oplysninger, som Forretningsstedet har leveret, afviger fra de faktiske forhold, har Bambora ret til at træffe de foranstaltninger, der efter Bamboras opfattelse er nødvendige for at kompensere for afvigelsen. Sådanne foranstaltninger kan f.eks. bestå i (men er ikke begrænset til), at Bambora kræver, 1) at Forretningsstedet stiller ny eller ændret sikkerhed for Bamboras krav på betaling, eller 2) at Betalingsbetingelserne ændres. 

Hvis Forretningsstedet ikke accepterer de foranstaltninger, som Bambora kræver i henhold til det foregående afsnit, har Bambora ret til at bringe Aftalen til ophør med omgående virkning.

8             Konsekvenser af Aftalens ophør eller udløb

8.1          Hvis Aftalen bringes til ophør eller udløb, uanset årsagen hertil, skal Forretningsstedet samtidigt hermed indstille salg mod betaling med Kort i henhold til Aftalen, hvilket betyder, at Bambora til gengæld ikke længere hverken har ret eller pligt til at indløse/modtage Transaktioner fra Forretningsstedet.

8.2          Hvis Aftalen bringes til ophør eller udløber, uanset årsagen hertil, forbliver Parterne ansvarlige for alle Transaktioner, som er blevet gennemført på grundlag af Aftalen forud for Aftalens ophør eller udløb.  

* * *

 

 

BAMBORA ONE – SÆRLIGE BETINGELSER FOR LEJE OG LICENS

1            Baggrund

1.1          Disse Særlige Betingelser for Leje og Licens udgør en del af Aftalen, som er indgået mellem Bambora og Forretningsstedet, og regulerer Parternes samarbejde vedrørende Leje og Licens.

2            Bamboras forpligtelser 

2.1          Bambora forpligter sig til at levere Udstyret til indsamling af bla. Kortoplysninger fra Transaktioner via Betalingsgatewayen i overensstemmelse med, hvad der er anført i Aftalen. 

2.2        Forretningsstedets brug af Udstyret til Transaktioner forudsætter, at

Forretningsstedet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig licens til Softwaren. Bambora forpligter sig til at tildele Forretningsstedet en licens til at bruge Softwaren i overensstemmelse med Aftalen.

2.3          Softwaren er generelt til rådighed for Forretningsstedet døgnet rundt, bortset fra i forbindelse med Bamboras vedligeholdelse, ændringer og planlagte driftsafbrydelser. Forretningsstedet accepterer, at man ikke kan teste software i alle tænkelige situationer, og at afvigelser fra den aftalte funktionalitet og uforudsete afbrydelser kan finde sted. Bambora skal dog med rimelighed bestræbe sig mest muligt på at udbedre fejl ved Softwaren, der påvirker Udstyrets funktionalitet.

3               Levering, kontrolpligt mv. 

3.1            Udstyret leveres på den i Aftalen anførte leveringsadresse. Udstyret sendes for Forretningsstedets regning.

3.2            Udstyret anses for leveret på det tidspunkt, hvor Bambora har udleveret Udstyret til Forretningsstedet eller til en fragtmand til videre forsendelse frem til den i Aftalen anførte leveringsadresse

("Leveringstidspunktet"). Risikoen for Udstyret overgår til Forretningsstedet på Leveringstidspunktet. Bambora sørger normalt for, at Udstyret aktiveres på Leveringstidspunktet.

3.3            Forretningsstedet er selv ansvarlig for at installere Udstyret i overensstemmelse med den medfølgende installationsvejledning. Forretningsstedet skal snarest muligt efter modtagelse af Udstyret kontrollere dette i overensstemmelse med god forretningsskik (herunder sikre, at oplysningerne om Forretningsstedets navn, registreringsnummer og adresse, som er programmeret i Udstyret, er korrekte). Såfremt der konstateres fejl i forbindelse med kontrollen, skal Forretningsstedet straks underrette Bambora. Hvis Bambora ikke har modtaget en sådan underretning senest 30 kalenderdage efter Leveringstidspunktet, eller

hvis Forretningsstedet begynder at bruge Udstyret, anses Udstyret for leveret i fejlfri stand.

3.4            Forsinket levering berettiger ikke Forretningsstedet til at ophæve Aftalen, kræve erstatning eller gøre andre beføjelser gældende.

4               Forretningsstedets forpligtelser mv.

4.1            Forretningsstedet lejer Udstyret med henblik på at udføre Transaktioner og lignende. Udstyret forbliver til enhver tid Bamboras (eller dennes underleverandørs) ejendom, og retten til at genudleje Udstyret ligger til enhver tid hos Bambora (eller dennes underleverandør). Ejendomsretten til Udstyret overdrages ikke til Forretningsstedet i medfør af Aftalen. Forretningsstedet må kun bruge Udstyret til det planlagte formål og altid i overensstemmelse med Aftalen, brugermanualen for Udstyret og de til enhver tid gældende instruktioner og anbefalinger fra Bambora og producenterne af Udstyret (samlet "Forskrifterne").

4.2            Bambora forbeholder sig til enhver tid ret til at ombytte Udstyret med andet tilsvarende udstyr. Forretningsstedet skal på forhånd informeres om en planlagt ombytning af Udstyret.

4.3            Forretningsstedet er ansvarlig for at sikre, at Udstyret til enhver tid fremstår velvedligeholdt og velfungerende og i øvrigt i stort set samme stand (når der bortses fra almindelig slitage) som på

Leveringstidspunktet. Forretningsstedet skal endvidere passe på Udstyret og vedligeholde dette i overensstemmelse med Forskrifterne. Bambora har ret til at besigtige Udstyret på et hvilket som helst tidspunkt i Aftalens løbetid, og Forretningsstedet skal give Bambora adgang til sine lokaler med henblik herpå.

4.4            Forretningsstedet skal for egen regning sørge for, at Udstyret er tilstrækkeligt forsikret til fordel for Bambora. Forsikringen skal bl.a.

dække tab og skader, der opstår i Aftalens løbetid. Såfremt Forretningsstedet ikke tegner og/eller opretholder en sådan forsikringsdækning, har Bambora ret til at forsikre Udstyret for Forretningsstedets regning. Forretningsstedet skal holde eventuelle udbetalte forsikringssummer adskilt fra sine egne midler.

4.5            Forretningsstedet hæfter for ethvert tab (herunder som følge af tyveri) og enhver skade på Udstyret eller dele af Udstyret, uanset om tabet eller skaden kan tilskrives Forretningsstedet. Såfremt Udstyret har været i kontakt med væsker, anses Udstyret for beskadiget.

4.6            Forretningsstedet skal straks underrette Bambora, såfremt

Forretningsstedet konstaterer eller har mistanke om fejl ved, bortkomst af, beskadigelse af, manipulation af eller indgreb i Udstyret. 

4.7            Forretningsstedet er ikke berettiget til:

(a)         at pantsætte, fremleje, sælge eller på anden måde overdrage, afhænde, fortabe eller frasælge retten til at bruge Udstyret,

(b)         at foretage eller få andre til at foretage ændringer eller indgreb i eller tilføjelser til Udstyret uden Bamboras skriftlige samtykke, 

(c)         at kombinere Udstyret med Forretningsstedets eget løsøre eller faste ejendom på en sådan måde, at Bamboras ejendomsret til Udstyret bringes i fare, eller

(d)         uden Bamboras skriftlige samtykke at forbinde Udstyret til systemer til indløsning af Transaktioner tilhørende en anden indløser end Bambora.

4.8            Forretningsstedet skal sikre, at alle forbindelser, kommunikationslinjer og andet udstyr, der er nødvendigt for at bruge Udstyret, er til rådighed hos Forretningsstedet i overensstemmelse med Bamboras instrukser. Enhver kommunikation med Udstyret skal overholde det format og de instrukser, som Bambora til enhver tid måtte meddele Forretningsstedet.

4.9            Udstyret må kun anvendes sammen med og/eller tilsluttes til tilbehør, hjælpematerialer, udstyr, software, internetforbindelser og/eller andre forbindelser, som opfylder kravene i gældende love og myndighedsforskrifter samt gældende sikkerhedsstandarder og/eller tekniske standarder, og som er udtrykkeligt godkendt af Bambora. Forretningsstedet afholder alle omkostninger og udgifter forbundet med brugen af Udstyret, herunder udgifter til strømforsyning, kommunikationsforbindelser, hjælpematerialer og evt. vedligeholdelse og ombytning af batteripakken til Udstyret.

4.10          Forretningsstedet skal sikre, at alle koder, ID-oplysninger, passwords og lignende, der udleveres af Bambora, opbevares og bruges på en sikker måde. Bambora er ikke ansvarlig for handlinger begået af tredjemand ved anvendelse af Forretningsstedets koder, passwords, ID-oplysninger eller lignende. Såfremt Forretningsstedet har en webmanager-konto (My Bambora), er denne udelukkende beregnet til Forretningsstedets interne brug, og Bambora er ikke ansvarlig for eventuel skade opstået som følge af, at Forretningsstedet har videregivet log-in-oplysninger til webmanager-kontoen til uvedkommende.

5               Licens og software m.v.

5.1            I henhold til Aftalen tildeles Forretningsstedet en ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig og ikke-underlicenserbar tidsbegrænset licens, der gælder i Aftalens løbetid, til at bruge Softwaren og den dertil hørende dokumentation sammen med Hardwaren i de(t) i Aftalen anførte land(e).

Licensen gælder, så længe Forretningsstedet opfylder sin forpligtelse til at betale Lejeafgiften.

5.2            Bambora forbeholder sig til enhver tid ret til at lade ændringer foretages i Softwaren (f.eks. for at opdatere betalingstransaktionsfunktionen eller af hensyn til Udstyrets brug i øvrigt). Forretningsstedet kan ikke modsætte sig, nægte at medvirke til eller afbryde ændringer i Softwaren.

5.3            Såfremt Udstyret er integreret i eller tilsluttet til Forretningsstedets eget udstyr eller software (f.eks. et kassesystem) eller til udstyr eller software, der er leveret af tredjemand, skal Forretningsstedet for egen regning sikre, at der foretages de nødvendige ændringer i dette udstyr og/eller software i overensstemmelse med Bamboras instrukser.

5.4            Bambora forbeholder sig ret til straks at lade Udstyrets betalingstransaktionsfunktion blive deaktiveret, såfremt Forretningsstedet ikke overholder sine forpligtelser i henhold til pkt. 4 og 5 og ved mistanke om strafbare handlinger.

5.5            Bambora forbeholder sig ret til midlertidigt at lade Softwaren blive deaktiveret i tilfælde af vedligeholdelse, ændringer og planlagte driftsafbrydelser. Ved planlagte driftsafbrydelser skal Forretningsstedet varsles på forhånd.

6             Immaterielle rettigheder og overtrædelse deraf

6.1          Alle ophavsrettigheder (herunder retten til computerprogrammer, kildekoder og algoritmer), varemærker, mønsterrettigheder, patentrettigheder, opfindelser og andre immaterielle og/eller industrielle rettigheder til Udstyret (og til den i Udstyret indeholdte Software og tilhørende dokumentation) ejes eller licenseres af Bambora eller af producenterne af Udstyret eller disses underleverandører. Der sker ingen overdragelse af disse rettigheder til Forretningsstedet i medfør af Aftalen. Forretningsstedet er ikke berettiget til at kopiere, distribuere, sælge, offentliggøre, overføre, udleje, udlåne, give underlicens til, ændre, modificere, afhænde eller træffe andre dispositioner i relation til Softwaren, herunder Udstyret. Forretningsstedet er ikke berettiget til at foretage reverse engineering, dekompilering, demontering eller andre forsøg på at få adgang til Softwarens kildekode.

6.2          Forretningsstedet må ikke modificere eller ændre nogen meddelelse om Bamboras eller andres ophavsrettigheder eller immaterielle rettigheder til Softwaren eller fjerne en sådan meddelelse fra Udstyret.

6.3          Med forbehold for pkt. 10 nedenfor og pkt. 8 i de Almindelige Betingelser og forudsat at Forretningsstedet kun bruger Udstyret til dets beregnede formål og i overensstemmelse med Forskrifterne, forpligter Bambora sig

til for egen regning at forsvare Forretningsstedet, såfremt der rejses krav eller anlægges sag mod Forretningsstedet med påstand om, at Forretningsstedets brug af det i Udstyret indeholdte Software krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Det er en betingelse for Bamboras forpligtelse, at Forretningsstedet straks giver Bambora meddelelse om et sådant krav eller søgsmål, at Bambora selv styrer forsvaret i sagen og fører eventuelle forligs- eller mæglingsforhandlinger, og at

Forretningsstedet for egen regning leverer alle tilgængelige oplysninger til Bambora og yder Bambora rimelig bistand i forbindelse med forsvaret og forligs- eller mæglingsforhandlingerne. Såfremt Udstyret krænker eller efter Bamboras opfattelse vil kunne krænke tredjemands immaterielle rettigheder, kan Bambora frit vælge enten at indhente samtykke til Forretningsstedets fortsatte brug af Udstyret eller ændre eller ombytte Udstyret, så det ikke længere er krænkende, men stadig ækvivalent. Dette pkt. 6.3 udgør en udtømmende regulering af Bamboras ansvar og af Forretningsstedets beføjelser i tilfælde af en påstået krænkelse.

6.4          Såfremt der fremsættes krav eller anlægges sag mod Bambora med påstand om, at Forretningsstedet krænker tredjemands immaterielle rettigheder som følge af Forretningsstedets brug af Udstyret til andre formål end dets beregnede formål eller brug i strid med Forskrifterne eller som følge af f.eks. udstyr, tilslutning, software, systemer, programmer eller materialer, som er leveret af Forretningsstedet eller tredjemand, skal Forretningsstedet holde Bambora skadesløs for sådanne krav.

7             Søgsmål i relation til udstyret

Såfremt der i Aftalens løbetid anlægges sag i relation til Udstyret, herunder med henblik på beslaglæggelse eller arrest, eller såfremt Forretningsstedet går konkurs, skal Forretningsstedet fremlægge Aftalen for den svenske fogedmyndighed (SE Kronofogdemyndigheten) eller konkursboets kurator og informere myndigheden eller konkursboets kurator om Bamboras eller Bamboras rettighedshaveres ret til Udstyret. Samtidig skal Forretningsstedet straks give Bambora meddelelse om den af den svenske myndighed trufne foranstaltning og om afsigelse af et evt. konkursdekret.

8               Lejeafgifter og omkostninger m.v.

8.1            "Lejeafgiften" vedrørende Udstyret fremgår af Aftalen og dækker leje af Udstyret, licensafgift for Softwaren og gebyret for Supporttjenesterne. Alle øvrige omkostninger, udgifter og gebyrer i relation til Udstyret eller lejeforholdet (f.eks. omkostninger til tilbehør, tillægsydelser, forsikring, registrering, installation, kommunikation, indløsningsgebyrer),

skatter/afgifter, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger) er ikke inkluderet i Lejeafgiften. Prisen på tilbehør og gebyrer for tillægsydelser fremgår af Bamboras til enhver tid gældende prisliste. Den til enhver tid gældende prisliste ligger på Bamboras hjemmeside (www.bambora.com).

8.2            Skader på, bortkomst af eller forstyrrelser i brugen af Udstyret fritager ikke Forretningsstedet fra forpligtelsen til at betale Lejeafgiften.

8.3            Hvis betaling ikke sker rettidigt, er Bambora berettiget til at lade Udstyrets betalingstransaktionsfunktion blive deaktiveret, indtil det fulde beløb er blevet betalt. I tilfælde af gentagne deaktiveringer, eller såfremt Forretningsstedet er i restance med sin betaling i mere end 30 kalenderdage, har Bambora ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning i henhold til pkt. 11.

9               Ansvar for mangler mv.

9.1            Bambora er ansvarlig for mangler ved Udstyret, som skyldes, at en Hardwaredel eller -komponent er defekt som følge af produktions- eller konstruktionsfejl. Bambora er dog ikke ansvarlig for manglende funktionalitet eller mangler ved Udstyret, der skyldes:

(a)         forkert eller uagtsom brug eller håndtering af Udstyret eller brug af Udstyret til andre formål end det formål, hvortil det er beregnet,

(b)         brug af Udstyret i modstrid med Aftalen, disse Særlige

Betingelser for Leje og Licens og/eller Forskrifterne,

(c)         brug af Udstyret sammen med udstyr, software mv., som ikke er leveret eller udtrykkeligt godkendt af Bambora, og som ikke er opdateret i overensstemmelse med Bamboras instrukser,

(d)         brug af tilbehør eller hjælpematerialer, der ikke er leveret eller udtrykkeligt godkendt af Bambora,

(e)         en eventuel batteripakke, der hører til Udstyret (eller mangler ved en sådan batteripakke),

(f)          ændringer i, indgreb i eller tilføjelser til Udstyret, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Bambora,

(g)         udefra kommende omstændigheder såsom uheld, hærværk,

brand, vandskade, kortslutning, svind, lynnedslag, fejl eller udsving i elforsyningen, fejl, nedbrud eller afbrydelse af kommunikationsnetværk, fejl hos netværksoperatører, processorer eller andre tredjemænd eller andre forhold, som er uden for Bamboras kontrol, eller

(h)         som i øvrigt kan henføres til Forretningsstedet, Forretningsstedets medarbejdere eller tredjemænd. 

9.2            Bambora er ikke ansvarlig for nogen form for tab (herunder tyveri) eller beskadigelse af Udstyret eller nogen del deraf. Såfremt Udstyret har været i kontakt med væsker, anses Udstyret for beskadiget.

9.3            I tilfælde af en mangel ved Udstyret skal denne omgående og ikke senere end 30 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor Forretningsstedet fik eller burde have fået kendskab til manglen, anmeldes til Bamboras kundeservice. Når Bambora har modtaget anmeldelsen om manglen, skal Bambora - forudsat at anmeldelsen accepteres - have mulighed for efter eget valg at afhjælpe manglen enten ved reparation eller ved ombytning af det mangelfulde Udstyr eller ved at foreslå alternative foranstaltninger til afhjælpning af manglen i overensstemmelse med, hvad der fremgår af de Særlige Betingelser for Service og Support.

9.4            Bamboras ansvar for manglende funktionalitet eller fejl ved Udstyret er begrænset til det i dette pkt. 9 udtrykkeligt anførte. Forretningsstedet har ingen andre beføjelser i den anledning som f.eks. til at ophæve Aftalen eller kræve erstatning. Forretningsstedet er heller ikke under nogen omstændigheder berettiget til at tilbageholde betaling af Lejeafgiften eller eventuelle øvrige gebyrer som følge af manglende funktionalitet eller fejl ved Udstyret eller i tilfælde af tab eller beskadigelse af Udstyret.

10          Ansvarsbegrænsning

10.1        Bambora er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af informationer om Transaktioner eller øvrige informationer, der er gemt på Hardwaren, hvis Udstyret ved udførelsen af Transaktionen ikke var tilsluttet til eller i kontakt med Betalingsgatewayen (dvs. var offline), f.eks. som følge af en handling begået af Forretningsstedet eller en kommunikationsfejl i Udstyret eller i det af Forretningsstedet anvendte kommunikationsnetværk. Bambora er heller ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for tab af informationer om Transaktioner eller for tab eller beskadigelse af øvrige informationer, der er gemt på Hardwaren. Endvidere er Bambora under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af, ændringer i, forvanskning af, indgreb i, manipulation med eller andre dispositioner i relation til informationer om Transaktioner eller øvrige informationer, hvis informationerne befinder sig uden for Bamboras firewall eller - hvis relevant - uden for en firewall tilhørende den af Bamboras underleverandører, der leverer Betalingsgatewayen.

10.2        Bambora er under ingen omstændigheder forpligtet til at erstatte nogen tings- eller personskade, der forvoldes af Udstyret.

11             Ophør mv.

Bambora kan bringe Aftalen til ophør med øjeblikkelig virkning i følgende tilfælde:

(a)         såfremt Forretningsstedet ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til pkt. 5.2 og 5.3 ovenfor,

(b)         såfremt Forretningsstedet uden gyldig grund nægter at give Bambora adgang til at inspicere Udstyret,

(c)         såfremt Forretningsstedet bringer Bamboras eller en anden rettighedshavers ejendomsret eller ret til Udstyret eller til værdien af Udstyret i fare, eksempelvis gennem forsømmelse eller ved at disponere uretmæssigt over Udstyret eller ved ikke at holde Udstyret forsikret,

(d)         såfremt der sker en hændelse som anført i pkt. 8.3 ovenfor, eller

(e)         såfremt Forretningsstedet krænker immaterielle rettigheder til Udstyret eller udnytter disse uden tilladelse hertil.

12             Konsekvenser ved ophør mv.

12.1          Ved Aftalens ophør (uanset årsag) skal Forretningsstedet straks for egen regning og risiko returnere Udstyret til Bambora i den originale emballage sammen med en eventuel dertil hørende batteripakke. Hvis Udstyret ikke er i nogenlunde samme stand som på Leveringstidspunktet, når Bambora modtager dette (når der bortses fra almindelig slitage), har Bambora ret til erstatning fra Forretningsstedet svarende til Udstyrets værditab. Forretningsstedets forpligtelser i relation til Leje og Licens i henhold til Aftalen (herunder forpligtelsen til at betale Lejeafgift) forbliver i kraft, indtil Bambora har modtaget Udstyret.

12.2          Ved Aftalens ophør (uanset årsag) er Bambora berettiget til omgående at deaktivere Udstyrets betalingstransaktionsfunktion.

12.3          Såfremt Bambora ophæver Aftalen førtidigt (f.eks. i overensstemmelse med pkt. 11 ovenfor eller i øvrigt i overensstemmelse med Aftalen) har Bambora ret til kompensation fra Forretningsstedet svarende til Lejeafgiften og evt. andre gebyrer i relation til Leje og Licens i den resterende del af Aftalens løbetid. Hvis en sådan ophævelse sker efter udløbet af den første aftaleperiode, skal kompensationen svare til den

Lejeafgift og evt. øvrige gebyrer i relation til Leje og Licens, som Forretningsstedet ellers skulle have betalt i opsigelsesperioden i overensstemmelse med Aftalen. Bambora er også berettiget til at kræve, at Forretningsstedet refunderer alle de omkostninger, som Bambora måtte pådrage sig i forbindelse med den førtidige ophævelse af Leje og Licens.

12.4          Ved førtidig ophævelse af Aftalen (uanset årsag) er Bambora ikke forpligtet til at tilbagebetale eventuelle af Forretningsstedet forudbetalte Lejeafgifter eller andre gebyrer i relation til Leje og Licens.

* * *

 

 

 

BAMBORA ONE – SÆRLIGE BETINGELSER FOR SERVICE OG SUPPORT

1            Baggrund

1.1          Disse Særlige Betingelser for Service og Support udgør en del af Aftalen, som er indgået mellem Bambora og Forretningsstedet, og regulerer Parternes samarbejde vedrørende Supporttjenesterne.

2             Bamboras forpligtelser 

2.1          Bambora forpligter sig til at levere Supporttjenester til Forretningsstedet i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Aftalen og disse Særlige Betingelser for Service og Support.

2.2          For at kunne levere Supporttjenesterne med behørig omhu og i god faglig kvalitet skal Bambora opretholde en organisation med tilstrækkeligt kvalificeret personale.

3             Supporttjenester 

3.1          Supporttjenesten "Basissupport" giver Forretningsstedet adgang til support pr. telefon og e-mail på alle Bankdage mellem kl. 09.00 og 20.00 og på lørdage, der ikke samtidig er helligdage, mellem kl. 10.00 og 14.00

("Supporttimerne"). I Supporttimerne besvarer Bamboras kundeservice spørgsmål og forsøger at afhjælpe problemer og mangler ved Udstyret (herunder den tilhørende Software) samt besvarer spørgsmål vedrørende Bamboras indløsning af Transaktioner i overensstemmelse med Aftalen. Support på andre tidspunkter end på Bankdage mellem kl. 9.00 og16.30 er begrænset til driftssupport, driftsoplysninger og teknisk support af mere simpel karakter. Såfremt et problem ved Udstyret ikke kan afhjælpes telefonisk eller pr. e-mail, har Bambora ret til at forslå alternative foranstaltninger til afhjælpning af problemet.

3.2          Supporttjenesten "Ombytningsservice" indebærer, at såfremt der er fejl ved Udstyret, kan Forretningsstedet kontakte Bamboras kundeservice inden for

Supporttimerne. Hvis fejlen ikke kan udbedres telefonisk eller pr. e-mail, sender Bambora en ombytningsenhed med tilsvarende udstyr til Forretningsstedet på den førstkommende Bankdag. Ombytningsenheden vil normalt blive leveret til Forretningsstedet inden for 3 Bankdage afhængig af postekspeditionstiden.

Forretningsstedet skal straks og for egen risiko returnere defekt Udstyr til Bambora i Udstyrets originale emballage. Bambora betaler forsendelsesomkostningerne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. 

Såfremt Bambora ikke har modtaget det defekte Udstyr retur inden for 10

Bankdage efter at have afsendt ombytningsenheden til Forretningsstedet, har

Bambora ret til at opkræve et beløb fra Forretningsstedet svarende til nyprisen for Udstyret samt forsendelsesomkostninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste.  

Såfremt Bambora har leveret en ombytningsenhed til Forretningsstedet, og det viser sig, at Bambora ikke er ansvarlig for fejlen ved Udstyret, er Bambora berettiget til at kræve, at Forretningsstedet selv betaler forsendelsesomkostningerne og alle udgifter til reparation af Udstyret, eller - hvis reparation ikke kan betale sig - at Forretningsstedet betaler et beløb svarende til købsprisen for Udstyret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste.

3.3          På Bamboras hjemmeside (www.bambora.com) findes der kontaktoplysninger til Bamboras kundeservice samt nærmere oplysninger om, hvilke deltjenester der er inkluderet i de forskellige Supporttjenester. I Aftalens løbetid har Bambora ret til at ændre vilkårene og betingelserne for samt omfanget af

Supporttjenesterne i overensstemmelse med pkt. 15 i disse Almindelige Betingelser.

4             Forretningsstedets forpligtelser

4.1          Bamboras forpligtelser i henhold til disse Almindelige Betingelser for Service og Support forudsætter, at Forretningsstedet (i) har opfyldt sin forpligtelse til at betale de i Aftalen aftalte priser og gebyrer og (ii) bistår Bambora i forbindelse med fejlsøgning og afhjælpning af mangler samt i forbindelse med andre af Bamboras service- eller supporttjenester hvis relevant.

4.2          Såfremt der opstår en mangel ved Udstyret, skal Forretningsstedet foretage en anmeldelse af manglen med angivelse af, hvori manglen består. 

4.3          Forretningsstedet skal for egen regning sørge for installation af eventuelle ombytningsenheder.

4.4          Forretningsstedet skal sikre sig, at der ikke ligger informationer om Transaktioner på defekt Udstyr, der returneres til Bambora.

4.5          Forretningsstedet accepterer, at Bambora kan anvende ny, brugt eller istandsat hardware (eller dele deraf) i forbindelse med reparationer eller alternativt sende en ny, brugt eller istandsat funktionsdygtig og tilsvarende ombytningsenhed til Forretningsstedet.

4.6          Såfremt Forretningsstedet har anmeldt en fejl ved Udstyret, som Bambora ikke er ansvarlig for, eller såfremt Forretningsstedet i øvrigt har givet anledning til en handling, der ikke er en del af Aftalen, har Bambora ret til at opkræve Forretningsstedet et administrationsgebyr i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste.

5             Diverse bestemmelser

5.1          Såfremt Udstyret ombyttes, finder denne Aftale tilsvarende anvendelse for den ombytningsenhed, der erstatter Udstyret.

5.2          Skulle Forretningsstedet ønske at omplacere eller flytte Udstyret til en anden af Forretningsstedets adresser end der, hvor Udstyret oprindeligt er installeret, skal Bambora have besked herom. Alle udgifter i forbindelse med flytningen afholdes af Forretningsstedet, og Bambora er berettiget til at opkræve Forretningsstedet et administrationsgebyr i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste.

 

* * *

                       

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT 

SALG I BUTIK (Card Present)

(BAMBORA ONE Maj 2015)

 

Disse bestemmelser, "Butiksbestemmelserne", gælder for salg mod betaling med Kontokort ved anvendelse af Terminal. 

 

Butiksbestemmelserne udgør et supplement til de Almindelige og Særlige betingelser om indløsning af kontokorttransaktioner ("Hoveddokumentet"), som er indgået mellem Salgsvirksomheden og Bambora. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem Hoveddokumentet og Butiksbestemmelserne skal Butiksbestemmelserne have forrang. Ord, som indledes med en versal, dvs. stort bogstav, refererer til et ord, som har fået en særlig betydning/definition i Hoveddokumentet og skal i disse Butiksbestemmelser have samme betydning, som i Hoveddokumentet.

 

 

1. Kontroller 

 

Salgsvirksomheden skal i forbindelse med betaling udføre nedenstående kontroller. 

 

1.1 Kontokortet

I de tilfælde hvor 1) informationerne på Kontokortet aflæses uden medvirken af Salgsvirksomheden, og 2) Kortindehaveren kvitterer for Transaktionen med PIN-kode, er det ikke nødvendigt at foretage kontrollerne i stk. 1.1 nedenfor. Det samme gælder, hvis informationerne på Kontokortet aflæses uden medvirken af Salgsvirksomheden, og typen af Kontokort ikke kræver nogen yderligere handling/kvittering af Transaktionen end selve aflæsningen af informationerne. 

 

Salgsvirksomheden skal vha. visuel kontrol sikre at:

 • Kontokortet er forsynet med Kortindehaverens underskrift,
 • kontokortet ikke bærer spor af ændringer,
 • den på Kontokortet angivne udløbsdato ikke er overskredet,
 • kontokortet er forsynet med et varemærke, jf. punkt 1 ("Kontokort") i Hoveddokumentet, som omfattes af Aftalen. 

 

Ved mangler i ovenstående må Kontokortet ikke accepteres som betalingsmiddel. 

 

1.2 Underskrift

Salgsvirksomheden behøver ikke kontrollere underskriften, hvis Kortindehaveren godkender transaktionen med PIN-kode (se punkt 3 nedenfor).

 

Salgsvirksomheden skal sammenligne Kortindehaverens underskrift på signaturkvitteringen med underskriften på Kontokortet. Ved manglende overensstemmelse mellem disse må Kontokortet ikke accepteres som betalingsmiddel. 

 

1.3 Autorisation og spærrekontrol

Autorisation skal altid ske på betalingstidspunktet, uanset købets beløb. Hvis autorisation og spærrekontrol ikke sker elektronisk i Terminalen, skal Salgsvirksomheden gennem telefonsamtale til Bambora indhente tilladelse til, at købstransaktionen må gennemføres. Bambora giver godkendelse med angivelse af et kontrolnummer, hvilket skal skrives ind i Terminalen. Kontokort, hvorpå der ikke er præget navn og/eller nummer  (f.eks. Kontokort med varemærkerne Maestro og Electron) kræver dog, at autorisation altid sker elektronisk. Der må ikke gennemføres transaktioner, hvis hverken magnetstriben eller Kontokortets chip af en eller anden årsag ikke kan aflæses. Hvis Salgsvirksomheden ved autorisation får beskeden, at Kontokortet er spærret, eller det står klart, at Kontokortet anvendes uberettiget, skal Salgsvirksomheden om muligt tage kortet til sig. Salgsvirksomheden skal i den forbindelse klippe Kontokortet i stykker og sende det til Bambora. 

 

Hvis Terminalen støtter kontrol af status på Kortindehaverens Kontokort (kontrol af kortstatus), skal der altid bruges en såkaldt ”nullværdiautorisation” ved kontrol af kortstatus.

 

2. Kvittering 

 

2.1 Kortindehaverens kopi

Kortindehaveren skal have udleveret en kvittering, der skal indeholde de samme oplysninger som Salgsvirksomhedens eksemplar af signaturkvitteringen. 

 

2.2 Arkivering

Salgsvirksomheden skal i mindst atten (18) måneder arkivere signaturkvitteringen iht. de gældende regler for PCI DSS (se punkt 6.1 nedenfor). På Bamboras anmodning skal Salgsvirksomheden inden for fem (5) dage fremlægge en kvittering vedrørende en specifik Transaktion. Dette gælder også, hvis Salgsvirksomhedens indløsningsaftale med Bambora i øvrigt er ophørt.

 

 

3. Anvendelse af PIN

 

Beløbet skal være kendt af Kortindehaveren, når PIN-koden angives. Indtastning af PINkoden er Kortindehaverens godkendelse af, at købstransaktionen må belaste denne konto. I visse miljøer kan Bambora efter særlig aftale godkende, at der gælder en anden rutine. 

 

Kortindehaveren skal have tre (3) forsøg til at angive den rigtige PIN-kode. Kortindehaveren skal have mulighed for at afbryde en Transaktion i stedet for at foretage yderligere forsøg med en PIN-kode. I manuelt betjente miljøer skal Kortindehaveren have ret til at afstå fra at anvende PIN-kode og i stedet underskrive en signaturkvittering (under forudsætning af, at godkendelsen af købstransaktionen med PIN-kode ikke er obligatorisk for det pågældende Kontokort). 

 

I de nedenfor angivne situationer skal der underskrives en signaturkvittering. Derfor må Kortindehaveren ikke opfordres til at angive PIN-kode: 

 • Autorisation kan ikke ske elektronisk,
 • anvendelse af PIN-kode, iht. Bamboras instruktioner er ikke tilladt for det aktuelle Kontokort,
 • kortnummeret er registreret manuelt, dvs. Kontokortet kunne ikke læses maskinelt, eller
 • ved returneringer/krediteringer. 

 

 

4. Transaktionsindsamling

 

4.1 Generelt om indsamling

Indsamling af købstransaktioner med Kontokort må kun foregå vha. Terminal. 

 

4.2 Terminal

I Terminal skal Kontokortet læses maskinelt. Hvis det ikke er muligt pga. fejl på Kontokortet, kan Bambora give særlig tilladelse til at registrere Kontokortets nummer og udløbsdato manuelt. Salgsvirksomheden skal i denne situation, f.eks. via træk på Kontokortet eller fotokopi af forsiden kunne bevise, at Kontokortet var til stede på betalingstidspunktet. Fotokopien og lignende skal opbevares sammen med den tilsvarende signaturkvittering på en måde, der er i overensstemmelse med PCI reglerne. Manuel registrering er dog aldrig tilladt for Kontokort på hvilket navn og/eller nummer ikke er præget (f.eks. Kontokort med varemærkerne Maestro og Electron). 

 

 

5. Indsendelse af købstransaktioner

 

Hvis automatisk afstemning ikke er aktiveret i Terminalen, skal manuel afstemning foretages mindst en (1) gang pr. døgn. For miljøer som f.eks. hoteller, hvor en såkaldt præ-autorisation sker, skal købstransaktionen være Bambora i hænde inden for tredive (30) dage.

 

 

6. Sikkerhed

 

6.1 Håndtering af kontokortinformationer

Med henblik på dels at bevare et højt sikkerhedsniveau i de globale kortbetalingssystemer og dels at styrke tilliden til Kontokort som betalingsmiddel, er det af yderste vigtighed, at alle, som håndterer Kontokortinformationer, gør det på en sikker måde. Med "Kontokortinformationer" forstås sådanne informationer, som er præget eller trykt på Kontokortets for- og bagside, inklusive informationer som er lagret i Kontokortets magnetspor og chip. Derfor har Kortnetværkene vedtaget en fælles standard for håndtering af Kontokortinformationer. Standarden kaldes Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) og er udviklet af de internationale kortnetværk Visa og MasterCard.

 

Salgsvirksomheden forpligter sig til at overholde standarden PCI DSS i den udformning, der til enhver tid er offentliggjort www.pcisecuritystandards.org.

 

6.2 Ændring i udstyr m.m.

Salgsvirksomheden skal informere Bambora om enhver form for installation, flytning eller afvikling af udstyr, som er teknisk tilsluttet til Bambora eller en anden indsamler af Transaktioner, der arbejder efter ordre fra Salgsvirksomheden inden for rammerne af denne aftale. 

 

Ændringer i Terminaler, som påvirker de gældende forudsætninger på tidspunktet for godkendelsen, må ikke gennemføres uden Bamboras godkendelse. 

 

Salgsvirksomheden skal, inden Transaktioner må overføres til Bambora, gennemføre en af Bambora anvist test af opkoblingen til Bamboras modtagelsessystem. 

 

6.3 Dataangreb og IT-forensisk undersøgelse

Hvis Bambora har mistanke om, at Salgsvirksomhedens kassesystemer, it-systemer eller lignende har været udsat for angreb, manipulation eller lignende, som efter Bamboras mening på nogen måde berører Parternes samarbejde iht. denne Aftale, har Bambora ret til at foretage en såkaldt IT-forensisk undersøgelse af det pågældende udstyr. Undersøgelsen skal foretages af Bambora eller af en IT-forensisk virksomhed, der er engageret af Bambora.

 

Tidspunkt og dermed relaterede spørgsmål/rutiner, som kan henføres til Undersøgelsens gennemførelse, skal, hvis Bambora ikke vurderer dette som ubelejliget, om muligt aftales mellem Parterne. Bambora må dog også, hvis det efter Bamboras mening er mest formålstjenligt, besøge Salgsvirksomheden og gennemføre Undersøgelsen, uden at Salgsvirksomheden underrettes herom på forhånd.

 

Det påhviler Salgsvirksomheden i rimeligt omfang at medvirke ved Undersøgelsen og lette gennemførelsen, således at formålet med Undersøgelsen, dvs. at konstatere hvorvidt der har været angreb/manipulation, kan opnås.

 

I tilfælde af, at det ved Undersøgelsen konstateres at Salgsvirksomhedens kassesystemer, it-systemer eller lignende, har været udsat for angreb, manipulation eller lignende, påhviler det Salgsvirksomheden på Bamboras anmodning at godtgøre Bambora omkostninger til Undersøgelsen.

 

 

7. Liability Shift

 

Bambora anvender et såkaldt Liability Shift til Transaktioner, hvilket indebærer, at Salgsvirksomheden i forholdet til Bambora iht. Aftalen, bærer risikoen for samtlige tab, som kan henføres til magnetlæste Transaktioner foretaget med uautoriseret fremstillede kort, hvor det korrekte Kontokort, dvs. det af en autoriseret/licenseret kortudsteder udstedte Kontokort med samme kortnummer som det uautoriseret fremstillede, er forsynet med en såkaldt EMV-chip. 

We are open for business!

Welcome to the world of payment solutions. Choose your country and start accepting payments from customers all over the world.